Geen verbrekingsvergoeding meer bij opzeg energiecontract

Wie zijn gas- of elektriciteitscontract opzegt, zal daar voortaan geen verbrekingsvergoeding meer moeten voor betalen. De maatregel uit het energiepakket van maart 2012 staat nu definitief in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Verder mogen leveranciers geen marges meer realiseren op de groenestroomcertificaten (GSC's), worden de energiefacturen duidelijker en wordt het mogelijk om de slot- en afrekeningsfacturen uit te sluiten van domiciliering. Het hele pakket staat in twee wetten houdende diverse bepalingen inzake energie van 25 augustus 2012 en moet de consument beter beschermen.

Verbrekingsvergoeding afgeschaft

Consumenten kunnen voortaan sneller en eenvoudiger veranderen van elektriciteits- of gascontract. Zowel gezinnen als kmo's kunnen hun leveringscontract van bepaalde of onbepaalde duur immers opzeggen wanneer het hen past, zolang ze maar de wettelijke opzeggingstermijn van één maand naleven. De nieuwe leverancier staat in voor de beëindiging van het bestaande contract in naam en voor rekening van het betrokken gezin of kmo, tenzij de partijen iets anders hebben beslist.

Bovendien kan opzeggen voortaan volledig gratis. Leveranciers mogen de consumenten geen enkele meer vergoeding aanrekenen. Momenteel betalen consumenten die hun energiecontract willen opzeggen nog een verbrekingsvergoeding van 50 euro als het contract minder dan zes maanden vóór de einddatum wordt opgezegd en 75 euro als het contract nog vroeger wordt opgezegd.

Die verbrekingsvergoeding wordt nu dus afgeschaft. Hiermee wil de regering de mobiliteit op de energiemarkt bevorderen.

Marges bij GSC's zijn verboden

Leveranciers mogen geen marges meer realiseren op de groenestroomcertificaten. Ze mogen ten hoogste ?de werkelijke kost van de gewestelijke verplichtingen m.b.t. groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten' doorrekenen aan de eindafnemer. Ze houden hierbij alleen rekening met de marktprijs van de certificaten en met een forfaitaire transactiekost. De maximale transactiekost wordt later door de Koning vastgelegd, nadat de Creg hierover advies heeft gegeven.

De Creg zal controleren of de leveranciers enkel de werkelijke kosten van de productie van elektriciteit d.m.v. hernieuwbare energiebronnen doorrekenen. Als de commissie een inbreuk vaststelt, kan ze het elektriciteitsbedrijf aanmanen de verplichtingen na te leven en betrokken afnemer terugbetalen voor het deel dat te veel werd gefactureerd binnen een termijn van drie maanden. Leveranciers die hier niet op ingaan riskeren een administratieve boete tot 150.000 euro.

Standaardfacturatie aan klant

De wet van 8 januari 2012 heeft een standaardfactuur ingevoerd voor de levering van energie. Alle voorschotfacturen, tussentijdse facturen en afrekeningen moeten een aantal vaste gegevens bevatten, waaronder de duurtijd van het contract, de aard van de primaire energiebronnen en een link naar de officiële tariefsimulator van de bevoegde gewestelijke regulator.

De bepalingen worden nu direct ingeschreven in de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het betrokken artikel in de wet van 8 januari 2012 wordt opgeheven.

De wetgever maakt van de gelegenheid gebruik om de gegevens te actualiseren. Zo moeten de facturen ook vermelden dat de klant geen verbrekingsvergoeding moeten betalen wanneer ze hun contract opzeggen.

De bepalingen vervat in het sectoraal akkoord ?de consument in de vrijgemaakte energiemarkt' zullen voor 1 januari 2013 vervolledigd worden zodat

de consument de mogelijkheid krijgt om slot- en afrekeningsfacturen uit de eventuele bankdomiciliëring uit te sluiten;

de contractwijzigingen die in het nadeel zijn van de consument zodanig worden meegedeeld dat zijn aandacht erop gevestigd wordt. Hierbij moet worden gemeld dat die wijziging de consument het recht verleent om binnen redelijke termijn zijn contract op te zeggen zonder opzegtermijn en zonder kosten.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel is bevoegd om overtredingen op de nieuwe facturatie aan de klant vast te stellen en de staking ervan te bevelen. Een tweede wet houdende diverse bepalingen van 25 augustus 2012 voegt die bepaling toe aan de wet op de marktpraktijken (vordering tot staking).

In werking?

Beide energiewetten van 25 augustus 2012 treden in werking op 13 september 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor de artikels over het verbod op marges bij groenestroomcertificaten zal de Koning later nog een datum van inwerkingtreding vastleggen.

Bron: Wet van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 3 september 2012.

Bron: Wet van 25 augustus 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie (II), BS 3 september 2012.

Zie ook
Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, BS 11 mei 1999 (Elektriciteitswet).
Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, BS 7 mei 1965. (Gaswet)
Wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010. (wet op de marktpraktijken - vordering tot staking) ln117836
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, BS 11 januari 2012.
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) en (II), Parl. St. Kamer 2012, nr. 2320/001.