Decoratieve vuurwapens niet langer vrij verkrijgbaar

Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn niet langer vrij verkrijgbaar. Ze worden ingedeeld bij de vergunningsplichtige wapens. Wie zo'n wapen heeft, moet het laten inschrijven. Dit kan via een eenvoudig en gratis registratiesysteem.

3 stappen

De procedure verloopt in 3 stappen:

1/ Het wapen wordt vóór 25 mei 2014 voorgelegd aan de lokale politie.

2/ De lokale politie gaat na of de houder meerderjarig is en geen veroordelingen heeft opgelopen. Het wapen wordt op zijn naam geregistreerd. Hij krijgt een ?formulier model nr. 6' dat geldt als voorlopige bezitstitel. En er wordt een vergunningsaanvraag doorgestuurd naar de bevoegde gouverneur. Intussen mag de betrokkene het wapen gewoon houden.

3/ De gouverneur gaat na of er sprake is van een lopende schorsing of een nog actuele intrekking van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. Hij controleert ook of er geen redenen van openbare orde bestaan die daartoe zouden kunnen leiden.

De ?intentie een verzameling historische wapens op te bouwen' wordt bewezen aan de hand van het hetzelfde formulier. Die intentie is een wettige reden voor het verlenen van een vergunning.

Omdat vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde niet langer vrij verkrijgbaar zijn, wordt de lijst met wapens die gebruikmaken van patronen met rookzwak kruit geschrapt. Die wapens waren tot nu vrij verkrijgbare wapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde.

Weigering

Wordt de registratie geweigerd, dan moet de betrokkene het wapen binnen 8 dagen na de kennisgeving van de beslissing:

in bewaring geven of overdragen aan een erkend of vergund persoon;

laten neutraliseren door de proefbank voor vuurwapens; of

afstaan voor vernietiging.

Let op! Het KB op de Veiligheidsvoorwaarden voor Wapens is niet van toepassing op de wapens die omwille van de nieuwe regeling niet langer vrij verkrijgbaar zijn.

Maar volgende veiligheidsmaatregelen moeten wel altijd genomen worden:

de wapens zijn ongeladen;

de wapens en de munitie worden buiten het bereik van kinderen bewaard;

de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;

de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;

het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.

Verzamelaar

De aanvraag van een erkenning als verzamelaar of van een bijzondere erkenning op basis van het voorhanden hebben van 5 of meer wapens die niet langer vrij verkrijgbaar zijn, wordt gelijkgesteld met een inschrijving.

De houder mag de wapens dus gewoon houden tot er een definitieve beslissing is van de gouverneur. Wordt de erkenning geweigerd, dan moet hij de wapens binnen 8 dagen na de kennisgeving van de beslissing in bewaring geven, overdragen, of laten neutraliseren of vernietigen.

Erkende personen krijgen 15 dagen de tijd om de wapens die niet langer vrij verkrijgbaar zijn in te schrijven in hun registers. Erkende verzamelaars hoeven zich hierbij niet te houden aan de beperkingen opgelegd door het thema van hun verzameling.

In werking

Het wijzigings-KB van 8 mei 2013 treedt in werking op 25 mei 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 15 mei 2013

Zie ook:
? Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 juni 2006 (art. 17, 1e lid van de Wapenwet)
? Koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, BS 21 september 1991. (?Lijst vrij te verkrijgen vuurwapens op rookzwak kruit', opgeheven)
? Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 januari 2013. (art. 33 DBJ)
? Koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, BS 16 mei 1997 (KB op de veiligheidsvoorwaarden voor Wapens)
? Koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet, BS 21 september 1991