Centrale gegevensbank voor arbeidsongevallen in de overheidssector

Bij het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt een centrale gegevensbank opgericht voor arbeidsongevallen in de overheidssector. Op die manier wil ons land tegemoetkomen aan wat Europa vraagt.

Gegevens

De besturen, diensten, instellingen en inrichtingen die onder de Arbeidsongevallenwet voor het Overheidspersoneel vallen, moeten het Fonds voor Arbeidsongevallen informatie geven over de arbeidsongevallen en de ongevallen op de weg naar en van het werk.

Maar de statistische verwerking van de informatie uit de aangiften verloopt nog niet naar wens. De inzameling van gegevens voldoet op dit moment niet aan de verplichtingen die Europa oplegt.

Sinds begin 2009 verzamelt de Europese Unie gegevens over de algemene gezondheidstoestand van de Europese burgers, over gezondheidsdeterminanten, over gezondheidszorg, over doodsoorzaken, over arbeidsongevallen, en over beroepsziekten en andere arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten.

In 2011 zorgde een uitvoeringsverordening er bovendien voor dat de lidstaten nog meer gegevens moeten doorspelen aan Europa. Ze moeten heel precieze informatie verstrekken over 12 items, waaronder de economische activiteit van de werkgever, het exacte beroep van het slachtoffer, en het aantal verloren arbeidsdagen. Informatie over het tijdstip van het ongeval, de grootte van het bedrijf, en de nationaliteit van het slachtoffer is facultatief gebleven. De lidstaten moeten er ook nog altijd voor zorgen dat de gegevens geanonimiseerd worden.

Centrale gegevensbank

De lidstaten moeten hun gegevens sinds dit jaar doorgeven volgens die nieuwe voorschriften. Maar ons land heeft uitstel gekregen voor twee items:

België zal de gegevens over het beroep van het slachtoffer volgens ISCO-08 maar een eerste keer oplijsten tegen 30 juni 2014 (gegevens van 2012);

de data over het aantal en de kenmerken van de arbeidsongevallen in de overheidssector volgen pas tegen 30 juni 2016 (gegevens over 2014).

Om die laatste taak behoorlijk te kunnen vervullen, wordt bij het fonds een centrale gegevensbank opgericht:

1/ De gegevensbank zorgt voor het inzamelen, registreren, verwerken en bijhouden van gegevens:

over de aangegeven arbeidsongevallen, de gevolgen en hun regeling;

over de slachtoffers en hun rechthebbenden;

over de werkgevers en hun verzekeringscontracten;

die nodig zijn voor de organisatie van een preventiebeleid;

2/ De gegevensbank staat als beheersinstelling van een secundair netwerk in voor de leiding en de organisatie van de elektronische uitwisseling van sociale gegevens tussen de werkgever en de andere partijen.

Dit zijn:

de andere instellingen van sociale zekerheid;

de verzekeringsonderneming;

de andere diensten, instellingen en organismen, waaronder de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Waso en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten.

Gegevens

De werkgever moet via het portaal van de sociale zekerheid voor elk ongeval de volgende gegevens meedelen aan het fonds:

de gegevens die voorkomen op het aangifteformulier en het doktersattest (binnen de 2 dagen na ontvangst);

de gegevens over het al dan niet ten laste nemen van het ongeval (binnen de 30 dagen na ontvangst van de aangifte);

de gegevens over de periodes en de graden van tijdelijke ongeschiktheid (aan het begin en aan het einde van elke periode);

de gegevens over de beslissing over de regeling van het ongeval en de eventuele wijzigingen na het tijdstip van de beslissing.

De werkgever (of zijn bevoegde medische dienst) deelt de gegevens over een al dan niet voorziene blijvende ongeschiktheid mee op het einde van elk jaar, tot aan de regeling. De informatie wordt meegedeeld voor het einde van de maand februari die volgt op het betrokken jaar.

In werking

Het KB van 7 mei 2013 treedt in werking op 1 januari 2014.
Maar de bevoegde minister moet nog omschrijven hoe de overdracht en de doorstroming van de informatie zal plaatsvinden. Ook de termijnen voor het toezenden en voor de bewaring van de gegevens liggen nog niet vast.

Het KB van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te maken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen, wordt opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 17 mei 2013

Zie ook:
? Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967 (art. 20sexies van de Arbeidsongevallenwet voor het Overheidspersoneel)
? Verordening (EU) nr. 349/2011 van de Commissie van 11 april 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, wat statistieken over arbeidsongevallen betreft, Pb.L. 12 april 2011, afl. 97, 3-8.
? Besluit 2011/231/EU van de Commissie van 11 april 2011 waarbij aan bepaalde lidstaten een afwijking wordt toegestaan ten aanzien van de statistieken die ingevolge Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moeten worden ingediend, Pb.L. 12 april 2011, afl. 97, 47-48.