Adoptanten niet meer naar rechtbank voor verlenging geschiktheidsvonnis

Adoptanten hoeven niet noodzakelijk meer voor de rechter te verschijnen om hun geschiktheidsvonnis voor interlandelijke adoptie te laten verlengen. Als hun toestand geen wijzigingen heeft ondergaan die hun geschiktheid om te adopteren kunnen beïnvloeden, zal de rechter het geschiktheidsvonnis automatisch verlengen. Het is pas wanneer hun nieuw toestand invloed kan hebben op hun geschiktheid, dat ze nog voor de rechtbank moeten komen.

Geschiktheidsvonnis

Adoptanten die een kind uit het buitenland willen adopteren, moeten een geschiktheidsvonnis van de rechter hebben. Dat is in principe vier jaar geldig, maar kan met twee jaar verlengd worden. De verlengingsprocedure wordt nu in bepaalde gevallen een stuk eenvoudiger.

Attest van gezinssamenstelling

Wie zijn geschiktheid om te adopteren wil verlengd zien, dient een verzoekschrift in bij de jeugdrechtbank die het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis heeft uitgesproken. Meteen bezorgt de adoptant ook aan de centrale autoriteit (in Vlaanderen is dat het Vlaams Centrum voor Adoptie) een afschrift van het verzoekschrift. Vanaf nu komt daar ook een attest van gezinssamenstelling bij. Op die manier krijgt de centrale autoriteit informatie over eventuele belangrijke wijzigingen in het leven van de adoptant.

Onderzoek centrale autoriteit

Van zodra zij het verzoekschrift heeft ontvangen, vraagt de griffie aan de centrale autoriteit om alle relevante elementen te onderzoeken. Die gaat bv. nagaan of er intussen sprake is van een scheiding, een verhuizing, een geboorte?

Geen invloed op geschiktheid

Als uit dat onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptanten geen veranderingen heeft ondergaan die hun geschiktheid om te adopteren kunnen wijzigen, dan bezorgt de centrale autoriteit hierover een attest aan de rechtbank. Dit binnen een maand na de onderzoeksvraag. Het attest moet gemotiveerd zijn.

In dat geval verloopt de verdere procedure vrij eenvoudig. Binnen vijftien dagen nadat de rechtbank het attest heeft ontvangen, spreekt ze zich uit over de verlenging van de termijn van geschiktheid om interlandelijk te adopteren. De adoptanten moeten niet zelf voor de rechtbank verschijnen.

Wel invloed op geschiktheid

De situatie is anders wanneer de centrale autoriteit vaststelt dat er in de toestand van de adoptanten wijzigingen zijn die een invloed kunnen hebben op de geschiktheid om te adopteren. In dat geval informeert zij de griffie hierover binnen een maand en gaat ze onverwijld over tot een maatschappelijk onderzoek.

Ze bezorgt de rechtbank binnen drie maanden een actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek. Die termijn start op het moment waarop de griffie haar onderzoeksvraag heeft gesteld.

De actualisering zelf gebeurt door de diensten die bevoegd zijn om het verslag over het oorspronkelijk maatschappelijk onderzoek op te maken. Zij evalueren de huidige toestand van de adoptanten en beschrijven de mogelijke elementen die een impact op hun adoptiegeschiktheid kunnen hebben.

Van zodra het geactualiseerde verslag bij de griffie is neergelegd, worden de adoptanten - binnen drie dagen - opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Daar kunnen ze kennis nemen van het verslag. Daarvoor hebben ze acht dagen. En binnen vijftien dagen na die termijn van acht dagen, moeten ze voor de rechtbank verschijnen.

Binnen vijftien dagen na de zitting spreekt de rechtbank zich uit over de verlenging van de termijn van hun geschiktheid om te adopteren.

Geen reactie van centrale autoriteit

Als de centrale autoriteit niet binnen de maand een gemotiveerd attest bezorgt en evenmin aan de rechtbank laat weten dat een actualisering van het maatschappelijk onderzoek nodig is, dan gaat men ervan uit dat de adoptanten in dezelfde toestand zijn als op het moment van het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis. Binnen 15 dagen nadat die maand verstreken is, doet de rechtspraak uitspraak over de verlenging.

Inwerkingtreding

De wet van 14 april 2013 treedt in werking op 6 juni 2013.

Bron: Wet van 14 april 2013 tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren, BS 27 mei 2013.

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 1231?33/1 e.v.