Voorlopig geen voorafgaande vergunningen meer voor kortverblijfcentra en woonzorgcentra

Vlaanderen schort de aanvraagprocedure voor een voorafgaande vergunning voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf op tot eind 2013. Op 1 januari 2014 zou er een nieuwe procedure voor voorafgaande vergunningen van start moeten gaan. En pas dan kunnen opnieuw aanvragen ingediend worden.

Opschorting verlengd

Wie een voorafgaande vergunning wil voor opnames in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, moet wachten tot volgend jaar. De aanvraagprocedure is opgeschort tot eind december 2013. Aanvragen die toch worden ingediend, worden van rechtswege geacht niet ontvankelijk te zijn en worden niet onderzocht.

Tot zolang is er ook geen programmatieruimte beschikbaar.

Oorspronkelijk was de aanvraagprocedure opgeschort van 1 januari 2013 tot eind maart 2013. Daarna is de opschorting verlengd tot eind mei 2013. En nu komen er nog eens zes maanden bij. In gans 2013 kunnen er dus geen aanvragen voor voorafgaande vergunningen ingediend worden.

Wachten op nieuwe procedure

Het agentschap Zorg en Gezondheid werkt samen met de minister en de sector aan een nieuw systeem voor het verlenen van voorafgaande vergunningen. Maar dat duurt langer dan verwacht. Vandaar de verlenging van de opschorting.

In de huidige procedure werkt men chronologisch. Bij aanvragen die voor eenzelfde gemeente gelijktijdig worden ingediend en formeel en inhoudelijk gelijkwaardig zijn, gebeurt er een proportionele verdeling. Die werkwijze blijkt echter niet efficiënt te zijn.

In het nieuwe systeem wordt gedacht aan een jaarlijkse oproep per provincie. En om alle initiatiefnemers in de verschillende provincies gelijk te behandelen, vindt de minister dat de nieuwe procedure pas mag ingaan op 1 januari 2014. Daarom zullen pas vanaf dan opnieuw aanvragen kunnen ingediend worden, maar dan volgens de nieuwe vergunningsprocedure.

Wel nog voorafgaande vergunningen mogelijk

Een voorafgaande vergunning voor een initiatief betreffende een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf dat geen verdere invulling van de programmatie inhoudt, wordt wel nog verleend. Bijvoorbeeld bij een verbouwing of een vervangingsnieuwbouw op dezelfde inplantingsplaats of bij een capaciteitsvermindering.

Dagverzorgingscentra en assistentiewoningen

Nog dit. De tijdelijke opschorting geldt niet voor dagverzorgingscentra en groepen van assistentiewoningen. Voor de dagverzorgingscentra blijft de huidige aanvraagprocedure behouden. En de groepen van assistentiewoningen worden van rechtswege geacht te passen in de programmatie en een voorafgaande vergunning te hebben.

Inwerkingtreding

Het besluit van 24 mei 2013 treedt in werking op 1 juni 2013.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft, BS 28 mei 2013.

Zie ook:
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, art. 14/2
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, bijlage XI, art. 19 en bijlage XII, art. 51