Garantiefonds voor sociale huisvesting blijft overeind

Het Vlaams Garantiefonds voor de Huisvesting blijft dan toch bestaan. Dat fonds is betrokken bij projecten van publiek-private samenwerking op het vlak van sociale huisvesting.

Het Garantiefonds heeft zijn juridische basis in de Vlaamse Wooncode. Het fonds werd op 1 januari 2003 opgericht als een instelling van openbaar nut, en heeft onder meer tot taak om tussen te komen bij huurachterstallen voor sociale woningen en om gemeenschappelijke voorzieningen en wijkcentra uit te bouwen bij sociale woningbouw. Het fonds wordt beheerd door de Vlaamse regering, maar haalt een deel van haar middelen en personeel bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De decreetgever besliste in 2006 met het Domeindecreet Wonen (art. 58) om het Garantiefonds op te heffen. Die bepaling was echter nog niet in werking getreden en de decreetgever besliste in 2011 om de opheffing in te trekken (art. 75, 6° van het decreet van 29 april 2011). Met andere woorden: het Garantiefonds blijft voorlopig bestaan.

Ook het onderdeel van het Domeinbesluit Wonen (art. 149-156) dat de geplande opheffing doorvoerde in het Oprichtingsbesluit van het Garantiefonds, wordt nu ingetrokken. En dit door een besluit van 29 maart 2013.

Om een lang verhaal kort te maken: het Garantiefonds Sociale Huisvesting blijft onverkort bestaan en behoudt zijn vaste stek bij de VMSW in de Koloniënstraat te Brussel.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot intrekking van hoofdstuk XXV van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, BS 18 juni 2013.