Uitzonderlijke voertuigen: hogere boetes bij onmiddellijke inning

Inbreuken op de verkeersregels en uitrusting van uitzonderlijke voertuigen vallen niet langer onder de algemene regels op de inning en consignatie van boetes. Want volgens de federale regering wegen de boetebedragen uit de algemene regeling niet op tegen het economische voordeel dat een overtreding met een uitzonderlijk voertuig kan opleveren.
Wie met zo'n voertuig rijdt, zal het geweten hebben: op 10 september 2013 stijgt de maximumboete van 300 naar 2.750 euro?

Uitzonderlijk voertuig

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, aanhangwagen of sleep die, door zijn constructie of door zijn ondeelbare lading, de maxima inzake afmetingen en massa uit de Wegcode of het Technisch Reglement overschrijdt. Een koninklijk besluit van 2 juni 2010 deelt de uitzonderlijke voertuigen verder in, naargelang hun lengte, breedte, hoogte of massa.

Een uitzonderlijk voertuig mag alleen op de openbare weg rijden als het daarvoor een vergunning heeft gekregen. Het voertuig moet uitgerust zijn met extra waarschuwingsborden. Een verkeerscoördinator moet het transport begeleiden. Er geldt een rijverbod gedurende de weekends, bij ijzel en sneeuw, enzovoort.

Onmiddellijke inning

Een nieuw KB van 27 februari 2013 bevat nu een lijst met 59 overtredingen waarvoor politie, douane en bepaalde ambtenaren van de FOD Mobiliteit (art. 3, 1°, 2° en 7°) een onmiddellijke inning kunnen voorstellen. Bijvoorbeeld:

Het uitzonderlijk voertuig rijdt zonder vergunning (a1): 500 euro boete;

Het uitzonderlijk voertuig heeft een vergunning, maar die bevindt zich niet aan boord (a11): 55 euro boete;

Er is geen schriftelijke aanwijzing van de verkeerscoördinator (c3): 100 euro boete; of

Het voertuig rijdt tegen het verkeer in op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid hoger is dan 70 km/u en dit zonder politiebegeleiding (c5): 1.400 euro boete.

De overtreder kan de boete cash betalen, met een bank- of kredietkaart, of met een overschrijving. Als hij geen woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in ons land, moet de overtreder altijd cash of met de kaart betalen.

Als de overtreder de boete betaalt, is de zaak in principe gesloten. Tenzij het Openbaar Ministerie binnen de maand toch nog beslist om een strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Onmiddellijke inning is overigens alleen mogelijk als de overtreding geen schade heeft veroorzaakt aan derden.

Meerdere overtredingen

Bij een combinatie van meerdere overtredingen worden de boetes opgeteld. Het totaal te innen bedrag mag echter niet hoger zijn dan 2.750 euro (tot nu was dat 300 euro). Als de som van alle boetes hoger is, moet de zaak overgemaakt worden aan het parket.

Consignatie

Een overtreder die geen woonplaats of vaste verblijfplaats heeft in België en die het voorgestelde bedrag niet onmiddellijk betaalt, moet een som in consignatie geven om de eventuele geldboete met gerechtskosten te kunnen dekken. Het in bewaring te geven bedrag is identiek aan de te innen som. Het uitzonderlijk voertuig wordt dan tijdelijk ingehouden. Het Openbaar Ministerie kan later de inbeslagneming ervan bevelen.

Geen www.onmiddellijkeinning.be meer

De website www.onmiddellijkeinning.be is nog niet online en zal ook niet online komen. Het nieuwe KB bevat immers geen mogelijkheid meer om aan e-betalen te doen.
Het KB schrapt zelfs elke verwijzing naar een 'e-betaling met een bank- of kredietkaart' uit alle andere KB's op de onmiddellijke inning.

Nieuw modelformulier

Er wordt tot slot een nieuw formulier ingevoerd voor de onmiddellijke inning. Het nieuwe model is identiek aan het vorige, alleen wordt er nu expliciet melding gemaakt van de onmiddellijke inning bij uitzonderlijke voertuigen, en wordt de mogelijkheid van e-betalen met de kaart geschrapt.

De oude formulieren mogen verder gebruikt worden, mits de ambtenaar er zelf 'Reglementering uitzonderlijke voertuigen' bij tikt of bij schrijft, en mits hij de vermelding 'elektronische betaling' schrapt.

Vanaf 10 september

Het specifieke regime van de onmiddellijke inning van boetes bij uitzonderlijke voertuigen treedt in werking: ?op de tiende dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad?. Dat is op 10 september 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen, BS 23 augustus 2013.

Zie ook:
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer, BS 27 maart 1968 (art. 65 van de wegverkeerswet over het regime van de onmiddellijke inning).