Omzetting moederschapsverlof voor co-ouders verder uitgewerkt

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder of meeouder. Dat is de ouder van hetzelfde geslacht (de meemoeder) of de samenwonende partner van een heterokoppel dat het kind niet wettelijk erkend heeft.

Die aanpassingen werden onlangs ook doorgevoerd binnen de ziekteverzekeringswet. Ook de arbeidswet werd aangepast zodat beide wetten met elkaar in overeenstemming zijn voor wat betreft de voorwaarden. En nu wordt ook het KB van 17 oktober 1994 over de omzetting moederschapsverlof in vaderschapsverlof afgestemd op die nieuwe situatie. De Nationale Arbeidsraad bevestigt dat het hier gaat om technische wijzigingen om de verschillende teksten met elkaar in overeenstemming te brengen.

Bij de omzetting van het moederschapsverlof is niet enkel de vader maar ook de co-ouder beschermd tegen ontslag. Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moederschapsverlof mag hij niet meer ontslagen worden. De beschermingsperiode duurt één maand en gaat in op het einde van het verlof. Een ontslag om ?redenen die vreemd zijn aan dit verlof? is wel mogelijk.

De werkgever draagt de bewijslast van deze redenen. De eventuele sanctie is een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan het brutoloon voor 6 maanden. Los van de vergoedingen die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is bij verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Maar de Koning heeft de bevoegdheid gekregen om de gevallen te bepalen waarin die vergoeding niet verschuldigd is. Vandaar dat een KB van 8 juli 2014 nu bepaalt dat de vergoeding ?niet samen mag worden genoten met andere vergoedingen die zijn bepaald in het kader van een bijzondere beschermingsprocedure tegen ontslag?. Het gaat hier ook om een aanpassing van het KB over de omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof.

Het KB van 8 juli 2014 treedt in werking op 28 juli 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, BS 18 juli 2014

Zie ook:
? Arbeidswet van 16 maart 1971, BS 30 maart 1971 (art. 39 van de arbeidswet)
? Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014 (art. 4 en 12 DB sociale zekerheid)
? Koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, BS 9 november 1994
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.812 van 25 september 2012, ?Omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994?