Papieren maaltijdcheques verdwijnen volledig

Papieren maaltijdcheques worden afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. De overstap moet afgerond zijn op 1 januari 2016.

Maaltijdcheque

Zoals bekend zijn maaltijdcheques een sociaal voordeel dat werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers. Onder bepaalde voorwaarden is het voordeel vrijgesteld van sociale bijdragen. Ze worden opgesomd in artikel 19bis van het uitvoeringsbesluit van de RSZ-wet. Het is dan ook logisch dat die bepaling nu vervangen wordt om het veralgemeend systeem van de elektronische maaltijdcheques mogelijk te maken. Er is uiteraard geen sprake meer van een 'papieren drager' en er wordt geen onderscheid meer gemaakt bij de voorwaarden.

In 2011 werd de elektronische maaltijdcheque - de e-maaltijdcheque - ingevoerd om de administratieve lasten te verminderen en de kosten te doen dalen. Maar de papieren variant bleef ook bestaan en de keuze maakt deel uit van het sociaal overleg.
Bij het gebruik van elektronische cheques verloopt alles via een persoonlijke 'maaltijdchequerekening'. Dit is een databank waarop voor de werknemer een aantal e-cheques worden opgeslagen. Via een betrouwbare drager (een soort bankkaart met pincode) kan hij de rekening eenvoudig gebruiken als betaalmiddel.

Bij de invoering van het elektronische systeem werd voorzien in een evaluatie na 3 jaar. En daaruit blijkt dat het gelijktijdig bestaan van de papieren en elektronische cheques heeft geleid tot een toename van de administratieve lasten. Bovendien blijkt de omkeerbaarheid van de keuze een rem op de ontwikkeling van het systeem van de elektronische maaltijdcheques.

Elektronisch systeem

Vandaar dat de papieren cheques nu afgeschaft worden. De elektronische variant wordt veralgemeend en het keuzesysteem verdwijnt. Het KB van 29 juni 2014 komt er op vraag van de sociale partners. In bijlage bij het betreffende NAR-advies zit een uitgebreide nota van de Dienst administratieve vereenvoudiging.

De veralgemening van de elektronische maaltijdcheque biedt heel wat voordelen:

De werkgevers moeten geen bewerkingen en controles meer uitvoeren. Er is ook geen risico meer op fouten of verloren cheques tijdens de verdeling.

Voor de werknemers is het elektronische systeem gemakkelijker en in gebruik sneller en zekerder. Er is ook minder risico op verlies of diefstal en er is een garantie tegen niet-bruikbare cheques.

Voor de handelaars verdwijnen heel wat bewerkingen. Ze moeten de cheques ook niet meer tellen, er is minder risico op fouten, minder files aan de kassa's, en de terugbetalingstermijn verkleint.

Kortom, een veralgemening van het elektronische systeem zal leiden tot een significante verlaging van de administratieve lasten en andere kosten voor alle betrokkenen. De markt zal ook toegankelijker worden voor eventuele nieuwe uitgevers. Het is wel belangrijk dat een 'voldoende aanvaardingsnetwerk' bestaat. De uitgevers moeten hun inspanningen dus verderzetten, vooral voor kleine handelaars.

1 januari 2016

De totale en definitieve overgang moet tot stand komen tegen 1 januari 2016. Tegen dan moeten alle actoren de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren en moeten de uitgevers een omvangrijke informatiecampagne kunnen opzetten. De overgangsfase is dus essentieel.

De NAR zal de overstap opvolgen via een driemaandelijkse monitoring op basis van cijfergegevens van de uitgevers.

Let op! Om te vermijden dat papieren en elektronische cheques naast elkaar blijven bestaan na 1 januari 2016, zullen de laatste papieren maaltijdcheques betrekking moeten hebben op prestaties van september 2015. Het KB van 29 juni 2014 bepaalt uitdrukkelijk dat maaltijdcheques op papier aan de werknemer overhandigd kunnen worden tot 30 september 2015. Alle papieren maaltijdcheques die uitgegeven worden in 2015 zijn maar geldig tot 31 december 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juli 2014

Zie ook:
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.902 van 25 maart 2014 - Gebruik van elektronische maaltijdcheques ? Follow-up van de adviezen nr. 1.602, nr. 1.680 en nr. 1.712
? Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969 (artikel 19bis van het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet)