Nieuw statuut voor wilsonbekwamen: formulieren en verslagen krijgen vorm

Sinds 1 september is het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen van kracht. Vrederechters hebben nu de mogelijkheid om een 'bescherming op maat te creëren' waarbij de mogelijkheden van de betrokkene centraal staan. Rechters moeten wel precies aangeven voor welke handelingen iemand begeleiding en ondersteuning nodig heeft, met daarbij een duidelijk onderscheid tussen een bewind over personen en een bewind over goederen.

Bij de nieuwe procedure komt heel wat administratie kijken. Vandaag heeft de federale regering alvast een aantal modellen van formulieren en verslagen klaar:
1. Standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring. Bij een verzoek tot een beschermingsmaatregel wordt in principe een 'omstandige geneeskundige verklaring gevoegd' van maximum 15 dagen oud (art. 1241 Ger.Wb). Die verklaring omschrijft de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon.
2. Periodiek verslag van de bewindvoerder ? bijstand bewind over de persoon (art. 498/3, §1 BW);
3. Periodiek verslag van de bewindvoerder ? bijstand bewind over de goederen (art. 498/3, §3 BW);
4. Eerste verslag van de bewindvoerder ? vertegenwoordiging uitoefening van het bewind over de persoon (art. 499/6, eerste lid BW);
5. Eerste verslag van de bewindvoerder ? vertegenwoordiging uitoefening van het bewind over de goederen (art. 499/6, tweede lid BW);
6. Periodiek verslag van de bewindvoerder ? vertegenwoordiging uitoefening van het bewind over de persoon (art. 499/14, § 1 BW);
7. Periodiek verslag van de bewindvoerder ? vertegenwoordiging uitoefening van het bewind over de goederen (art. 499/14, § 2 BW);
8. Verzoekschrift van de vrederechter aan het kanton ? Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek;

De modellen worden ingevoerd via 2 KB's van 31 augustus 2014. Beide zijn in werking getreden op 1 september 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 2 september 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 2 september 2014.

Zie ook
Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14 juni 2013. (de ?Wet onbekwaamheid? )
Burgerlijk wetboek (art. 488/2, 498/3 §4, 499/6 5e lid, 499/14§4).
Gerechtelijk Wetboek (art. 1240, 1241 2e en 3e lid)