Vanaf 1 november nieuw formulier voor vrijstellingsaanvraag sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die niet in staat zijn om hun sociale bijdragen te betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen (FOD Sociale Zekerheid). Vanaf 1 november gebruiken ze hiervoor een nieuw formulier.

Dat geeft de zelfstandigen meer informatie over de gevolgen van de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen die vanaf 2015 wordt toegepast. Wijzigingen zijn er in deel 2 'Onderwerp van de aanvraag' en deel 5 'Inkomsten en schuldvorderingen' van het formulier.

Deel 2 start voortaan met de melding dat 'de toegekende vrijstelling voor een voorlopige bijdrage die vanaf 1 januari 2015 is verschuldigd, ook geldt voor de regularisatiebijdrage'. Dit principe wordt niet toegepast in het huidige bijdragesysteem.

Deel 5 gaat dan weer dieper in op het definitief vs. voorlopig karakter van de vrijstelling. Wanneer de Commissie in het huidige systeem een vrijstelling verleent voor de 'voorlopige' bijdragen, dan is deze definitief verworven. In het nieuwe systeem zal het definitieve karakter van de vrijstelling afhankelijk zijn van de definitieve netto-beroepsinkomsten op basis waarvan de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden. Wanneer op het ogenblik van de regularisatie van de 'voorlopige' bijdragen van een bepaald kwartaal blijkt dat de beroepsinkomsten hoger zijn dan de dubbele minimumdrempel (ongeveer 25.800 euro) waarop een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen, dan is de zelfstandige de sociale bijdragen opnieuw verschuldigd die bij een eerdere beslissing van de Commissie werden vrijgesteld. Let op, minder dan ongeveer 25.800 euro per jaar verdiend hebben, vormt geen garantie om een vrijstelling te krijgen aangezien de voorwaarde voor de vrijstelling is dat men zich in staat van behoefte of een situatie die de staat van behoefte benadert, bevindt.

Er geldt wel een uitzondering op het principe van annulering. De vrijstelling die voor een bepaald kwartaal werd toegekend blijft wel behouden (ondanks de overschrijding van het dubbele van de minimumdrempel voor een activiteit in hoofdberoep) op voorwaarde dat:

de inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet hoger zijn dan 120% van het dubbele van de minimumdrempel voor een activiteit in hoofdberoep EN;

de inkomsten die als basis dienen voor de regularisatie niet hoger zijn dan 120% van het bij de aanvraagprocedure voor de vrijstelling meegedeelde inkomen voor het betreffende jaar.

Wanneer een toegekende vrijstelling geannuleerd wordt, zal het sociaal verzekeringsfonds de betaling van een regularisatiebijdrage opvorderen, maar ook van de voorlopige bijdrage waarvoor eventueel nalatigheidsintresten verschuldigd zijn. Die intresten zullen berekend worden alsof de vrijstelling nooit heeft plaatsgevonden. Met andere woorden vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de voorlopige bijdrage.

Het MB van 22 september 2014 treedt in werking op 1 november. De bijlage vervangt bijlage 1 ?Inlichtingenformulier A ? dat moet worden teruggestuurd naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige? van het MB van 14 mei 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 22 september 2014 ter vervanging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 30 oktober 2014.

Zie ook
Ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 4 juni 2014.
Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 4 juni 2014.
Ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 4 juni 2014.
Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, BS 6 december 2013.