Afreizen naar buitenland voor terrorisme voortaan strafbaar

Wie naar het buitenland afreist om daar of hier in België een terroristisch misdrijf te plegen, riskeert voortaan een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 100 tot 5.000 euro. Dat geldt ook voor iedereen die met deze bedoeling naar ons land komt. De wetgever heeft deze gedraging toegevoegd aan het Strafwetboek.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de betrokkene zal worden bestraft, los van het feit of het terroristisch misdrijf al dan niet heeft plaatsgevonden. Het is immers de bedoeling van de wetgever om een schadelijke uitkomst te voorkomen.

Strafmaat

De strafmaat komt overeen met de terrorismemisdrijven die in 2013 zijn opgenomen in het Strafwetboek zoals het aanzetten tot, de rekrutering voor en de opleiding inzake terrorisme. België heeft het wetgevend kader toen gevoelig uitgebreid, in navolging van Europa, om de strijd tegen terrorisme efficiënter te maken. Nu wordt op dit elan verdergegaan.

Afluisteren privécommunicatie

Niet alleen wordt een nieuw misdrijf toegevoegd aan 'Titel Iter van het Strafwetboek', ook de onderzoeksmethoden worden aangescherpt. 'Afluisteren, kennisnemen en openen van privécommunicatie of privételecommunicatie' zal voortaan voor alle misdrijven onder deze titel toegelaten zijn. De wetgever verduidelijkt dat dit wordt gerechtvaardigd door de ernst van de misdrijven. Maar zoals steeds kan de onderzoeksrechter de bewakingsmaatregel alleen opleggen in uitzonderlijke gevallen. Dat wil zeggen dat er ernstige aanwijzingen moeten bestaan dat het feit waarvoor hij geadieerd is een strafbaar feit is én de overige onderzoeksmiddelen volstaan niet om de waarheid aan de dag te brengen.

Vervallenverklaring Belgische nationaliteit

Tot slot wordt het Wetboek van de Belgische nationaliteit aangepast zodat de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit kan worden ingeroepen voor àlle terroristische misdrijven. De rechter kan de vervallenverklaring uitspreken, op vordering van het openbaar ministerie, ten aanzien van Belgen die als dader, mededader of medeplichtige veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van ten minste 5 jaar zonder uitstel. De maatregel kan in principe niet worden toegepast wanneer de betrokkene erdoor staatsloos zou worden.
In tegenstelling tot de vervallenverklaring bij andere misdrijven, wordt bij terroristische misdrijven niet vereist dat ze gepleegd zijn binnen 10 jaar vanaf de dag waarop de betrokkene de Belgische nationaliteit heeft verkregen. Die maatregel wordt verantwoord door het feit dat terrorisme wordt geïnterpreteerd als een vorm van verwerping van het land, zijn instellingen en zijn waarden.

Betrokkenen die nadien terug de Belgische nationaliteit willen, kunnen die alleen verkrijgen door naturalisatie.

15 augustus 2015

De wet van 20 juli 2015, treedt in werking op 15 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd tegen het terrorisme, BS 5 augustus 2015.

Zie ook
Wetsontwerp tot versterking van de strijd tegen het terrorisme, Parl. St. Kamer 2015, 54K1198/001.
Wet van 18 februari 2013 tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek, BS 4 maart 2013.
Wetboek van de Belgische nationaliteit, art. 23/1.
Wetboek van strafvordering, art. 90ter.