Europese adoptieovereenkomst van 2008 treedt in werking op 1 september

Op 27 november 2008 werd de Europese adoptieovereenkomst herzien. Het adoptiekader werd gemoderniseerd in het hoger belang van het kind. De bepalingen gelden vanaf 1 september. Althans voor België. In heel wat andere landen is de herziening al langer van toepassing. In Spanje, Noorwegen en Oekraïne is ze bijvoorbeeld van kracht sinds 1 september 2011. Maar er zijn ook nog heel wat staten, waaronder Portugal en het Verenigd Koninkrijk, die de tekst nog moeten bekrachtigen.

Om voor ons land in werking te kunnen treden, moesten zowel de gemeenschappen als de federale overheid de overeenkomst goedkeuren. Het federale parlement beet de spits af en ondertekende de Instemmingswet al op 25 augustus 2012. Al liet de publicatie tot vandaag op zich wachten. De regionale goedkeuringsdecreten en ordonnantie werden de voorbije jaren al gepubliceerd. Eind 2013 verscheen het goedkeuringsdecreet van de Duitstalige Gemeenschap, en niet veel later volgden de Franse en de Vlaamse Gemeenschap. In februari 2015 sloot de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie het rijtje af waardoor de ratificatieprocedure kon worden opgestart. De overeenkomst werd uiteindelijk op 7 mei 2015 bekrachtigd. Nu ook de federale Instemmingswet in het Staatsblad is verschenen, kan ze ook effectief in werking treden. Op 1 september dus.

Maar die inwerkingtreding zal in de praktijk weinig veranderen. Onze wetgeving is immers al in overeenstemming met de tekst. Maar we herhalen nog kort een aantal krachtlijnen van de overeenkomst:

de toestemming van het kind is noodzakelijk als het kind voldoende onderscheidingsvermogen heeft;

het recht van het geadopteerde kind om zijn identiteit te kennen wordt bevestigd, waarbij wordt gezorgd voor een noodzakelijk evenwicht met het recht van de biologische ouders om anoniem te blijven;

de minimumleeftijd van de adoptant moet tussen de 18 en 30 jaar liggen;

de bevoegde autoriteit moet er in het bijzonder op toezien dat adoptie het kind een stabiel en harmonieus gezien bezorgt;

de toestemming van de vader van het kind is in alle gevallen vereist, zelfs als het kind buiten het huwelijk geboren is;

de mogelijkheid om een nieuwe adoptie uit te spreken of een adoptie nietig te verklaren, is beperkt;

een onderzoek naar de geschiktheid van de adoptanten moet plaatsvinden voordat het kind wordt toevertrouwd aan de zorg van de kandidaat-adoptant;

de professionals die de adoptie afhandelen, moeten een passende opleiding volgen over de sociale en juridische aspecten van adoptie:

de overeenkomst breidt de mogelijkheid om te adopteren uit tot heteroseksuele partners die niet met elkaar gehuwd zijn maar een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan.

De federale Instemmingswet van 29 augustus 2012 treedt in werking op 31 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 29 augustus 2012 houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 21 augustus 2012.

Zie ook
Decreet van 14 oktober 2013 houdende instemming met het (herzien) Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 6 december 2013.
Decreet van 27 februari 2014 houdende instemming met het (herzien) Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 25 april 2014.
Decreet van 14 maart 2014 houdende instemming met de (herziene) Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008, BS 17 april 2014.
Ordonnantie van 26 februari 2015 houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 3 maart 2015.