Verdeeld verblijf van minderjarige in bevolkingsregister

Wanneer een kind op twee adressen verblijft, kan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft in het bevolkingsregister laten opnemen dat het kind ook bij hem verblijft. Dit moet ervoor zorgen dat die kinderen ook van de talrijke voordelen kunnen genieten die gemeenten nu nog voorbehouden aan kinderen die bij hen gedomicilieerd zijn.

Twee nieuwe informatiesoorten

Het bevolkingsregister wordt aangevuld met twee nieuwe informatiesoorten. Een eerste in het dossier van de minderjarige die op twee plaatsen verblijft, een tweede in het dossier van de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats niet heeft.

Dezelfde gegevens komen trouwens ook in het vreemdelingenregister.

Dossier minderjarige

Kinderen van ouders die uit elkaar gaan kunnen maar bij één ouder hun hoofdverblijfplaats hebben. Nochtans verblijven kinderen regelmatig of evenveel bij de andere ouder. Waar ze dus niet gedomicilieerd zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een co-ouderschapsregeling. Voortaan kan die verdeelde huisvesting in het bevolkingsregister komen. Er wordt dan vermeld dat de minderjarige gedeeltelijk - al dan niet gelijkmatig verdeeld - verblijft bij de huisvesting verlenendende ouder. Dat is de ouder waar het kind niet gedomicilieerd is. Die vermelding komt alleen in het bevolkingsregister op vraag van die ouder.

Dossier ouder

Als in het dossier van de minderjarige melding wordt gemaakt van de verdeelde huisvesting, komt dit ook in het dossier van de huisvesting verlenende ouder. Daar wordt vermeld dat de ouder een of meerdere van zijn kinderen gedeeltelijk opvangt. De identiteit van de minderjarige wordt meegegeven.

Voordelen

Die nieuwe vermeldingen hebben niet de bedoeling om socio-economische of fiscale rechten toe te kennen aan het kind of aan de huisvesting verlenende ouder. Wel wil men hiermee de gemeentebesturen informeren dat er in hun gemeente ook andere kinderen verblijven dan die die daar hun hoofdverblijfplaats hebben. Vaak worden allerhande voordelen immers enkel gegeven aan kinderen die in de gemeente gedomicilieerd zijn. Denk maar aan een korting in het zwembad of bij de speelpleinwerking. Als gemeenten weten dat ook andere kinderen regelmatig in hun gemeente verblijven, kunnen ze die voordelen ook aan die kinderen geven.

Ook voor hulpdiensten zijn die bijkomende vermeldingen bijzonder interessant. Op die manier hebben ze een beter zicht op de al dan niet aanwezigheid van kinderen op een bepaald adres.

Inwerkingtreding

Het KB van 26 december 2016 treedt in werking op 15 februari 2016.

Bron: Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister teneinde een informatiegegeven betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren, BS 5 februari 2016

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art.?374)