Meer tijd om rolrechten Raad van State te betalen

De Raad van State vernietigt de termijn van 8 dagen waarbinnen de verzoeker of de tussenkomende partij de rolrechten bij de Raad moet betalen. Die is te kort. Wat betekent dat de rolrechten - door het wegvallen van de termijn - voortaan betaald kunnen worden tot aan de sluiting van het debat.

Binnen 8 dagen

De verzoekers en de tussenkomende partijen moeten de rolrechten bij de Raad van State bijna gelijktijdig met het indienen van een processtuk betalen. Het geld moet binnen 8 dagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier op de rekening van de FOD Financiën staan. Die regel geldt niet voor openbare besturen.

Worden de rechten niet op tijd betaald, dan is de sanctie bijzonder zwaar: de proceshandeling wordt onherroepelijk als niet verricht beschouwd.

Arrest Raad van State

De Raad van State vindt de termijn van 8 dagen te kort. En vernietigt haar dan ook. Die korte betalingstermijn verhindert de toegang tot de rechter. Daarmee gaat de Raad in op het vernietigingsverzoek van de 'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique'.

De Raad stelt vooreerst vast dat de rechtzoekende geen mogelijkheid heeft om de rolrechten vooraf te betalen.
Bovendien heeft hij geen vat op de verzendingsdatum van het overschrijvingsformulier. De ontvangst daarvan bepaalt echter wel het moment waarop de betalingstermijn ingaat. Wat als de betrokkene enkele dagen afwezig is ?

De rechtzoekende heeft ook geen controle over de tijd die de bank neemt om zijn betalingsopdracht uit te voeren. Het kan dus gebeuren dat hij zijn betalingsopdracht wel goed op tijd geeft maar dat het geld - buiten zijn wil om - toch niet tijdig op de rekening van de FOD staat.

Bovendien kan het niet dat de geldigheid van een proceshandeling afhangt van het moment waarop de rekening van de FOD gecrediteerd is.

Dit alles duidt op een ongeoorloofde beperking van het recht op toegang tot de rechter. Vandaar dat de betalingstermijn van 8 dagen wordt vernietigd.

Geen termijn meer

Door de vernietiging van de termijn kunnen de verzoekende en tussenkomende partijen de rolrechten voortaan betalen tot aan het sluiten van het debat. Dat zegt de Raad van State in een ander arrest dat verwijst naar het huidige vernietigingsarrest.

Bron: RvS 26 januari 2016, nr. 233.609

Zie ook:
RvS 26 januari 2016, nr. 233.610
Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 71)