België start proefproject met elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 start ons land met een proefproject ?elektronische vrachtbrief?. Ondernemingen die goederenvervoer verrichten op Belgisch grondgebied mogen hun papieren vrachtbrief gedurende 3 jaar vervangen door een digitale versie. Ten minste wanneer zowel de vrachtbrief als zijzelf voldoen aan een reeks voorwaarden. Geïnteresseerde leveranciers kunnen nog tot 1 februari 2017 een aanvraag tot toelating indienen. Het project loopt tot 1 mei 2019.

Identificatie

De elektronische vrachtbrieven moeten voorzien zijn van een uniek nummer voorafgegaan door de letter B. de nummering moet doorlopend zijn en de leverancier van de vrachtbrief kunnen identificeren.

Lijst

De leveranciers houden een lijst bij van de elektronische vrachtbrieven die ze hebben aangemaakt. Het identificatienummer, de datum van aanmaak, de naam en het adres van de gebruikers moet er op aangegeven zijn. De lijs moet om de 3 maanden worden doorgegeven aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en het hoofd van de btw-controle van het ambtsgebied waaronder de belastingplichtige die de e-brief heet gemaakt, ressorteert.

Toegankelijk

De elektronische vrachtbrief moet toegankelijk zijn voor de afzender en de commissionair, de vervoerder en de geadresseerde. Hij moet zich in het voertuig bevinden en moet getoond kunnen worden op verzoek van de controleambtenaren.

Bewaarplicht

De onderneming moet de e-brief gedurende minstens 5 jaar na datum van het vervoer bewaren en chronologisch rangschikken. Op verzoek van de controleambtenaren moet snel en eenvoudig een afdruk kunnen worden genomen.

Volledig

Alle gegevens die op de papieren vrachtbrief moeten worden vermeld, moeten ook op de elektronische brief staan.

Afdruk

Wanneer de geadresseerde daarom verzoekt, moet de afzender hem onmiddellijk - per post - een afdruk bezorgen van de elektronische vrachtbrief.

Aanvraag

Leveranciers die willen deelnemen aan het proefproject moeten uiterlijk op 1 februari 2017 een aanvraag tot toelating hebben ingediend. Hij geeft daarin uitleg over de werking van zijn E-briefsysteem. Zijn gebruikte technologie moet immers beantwoorden aan de bepalingen van het E-CMR-protocol. Wijzigingen aan het systeem moeten regelmatig worden gemeld.

Binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag krijgt de leverancier al dan niet de toelating van de Directeur-generaal om met het proefproject te starten.

Aanmelden

De leverancier is verplicht om iedere vervoerder, afzender en commissionair aan wie hij zijn technologie beschikbaar stelt onmiddellijk aan te melden.

Instructies

Hij moet alle instructies van de Directeur-generaal opvolgen en hem alle relevante informatie verschaffen. Zo niet wordt de leverancier uitgesloten van het project.

De communicatie verloopt via e-mail of per brief.

Waarde e-brief

De elektronische vrachtbrief heeft in het nationaal vervoer dezelfde waarde als de papieren vrachtbrief voor zover de brief

voldoet aan de bepalingen van het E-CMR protocol;

werd aangemaakt door een leverancier die daarvoor de toelating kreeg en met wettelijk conforme technologie;

wordt gebruikt door een aangemelde gebruiker van de vrachtbrief.

Gebruik van een ongeldige elektronische vrachtbrief wordt gelijkgesteld met gebruik van een ongeldige papieren vrachtbrief. Bij twijfel nemen de controleurs contact op met de leverancier.

Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief, BS 21 april 2016.