Telefoontap bij inbreuken op wapenwet

De onderzoeksrechter kan de telefoontap voortaan bevelen voor een hele reeks nieuwe misdrijven. Waaronder inbreuken op de wapenwet en op de regels voor de externe beveiliging van kernmateriaal en ander radioactief materiaal.

Telefoontap

De onderzoeksrechter kan bij ernstige aanwijzingen van specifiek omschreven misdrijven een telefoontap bevelen. Op de limitatieve lijst komen voortaan ook een aantal nieuwe misdrijven rond wapens en radioactieve stoffen.

Radioactieve stoffen

De onderzoeksrechter kan de telefoontap voortaan ook bevelen bij ernstige aanwijzingen van volgende misdrijven:

het onbevoegd bewaren, vervaardigen of gebruiken van radioactief materiaal;

het onbevoegd en met geweld of bedreiging eisen om radioactief materiaal over te dragen; en

het zonder toestemming of via listige kunstgrepen binnendringen in installaties waarin kernmateriaal wordt bewaard.

Dreigen om radioactief materiaal te gebruiken of om de werking van een nucleaire installatie te verstoren staat al langer op de taplijst. Net als het onbevoegd verkrijgen of bezitten van kernmateriaal.

Wapens

De onderzoeksrechter kan de telefoontap voortaan ook toestaan voor een aantal inbreuken op de wapenwet. Mits daarvoor ernstige aanwijzigingen zijn. Het gaat om

handelingen met verboden wapens (bv. herstellen, verkopen, vervoeren, dragen);

dragen van een vrij verkrijgbaar wapen zonder wettige reden;

bepaalde handelingen met vergunningsplichtige wapens. Zoals het overdragen aan een persoon zonder erkenning of vergunning, het voorhanden hebben ? zonder vergunning ? van een vergunningsplichtig wapen, het onwettig dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen of het opslaan van een vergunningsplichtig vuurwapen zonder wettige reden.

Een telefoontap kan ook bij inbreuken op een aantal verbodsbepalingen van de wapenwet. Het gaat onder meer om reclame voor verboden wapens, verkoop van vuurwapens aan minderjarigen, verkoop van wapens per postorder of via internet, verkoop op openbare markten of beurzen of het wissen van nummers van vuurwapens.

Ook als er ernstige aanwijzingen zijn van inbreuken op de uitbatingsregels voor schietstanden, kan een telefoontap bevolen worden. En bij inbreuken op de munitieregels. Een telefoontap kan onder meer ook bij inbreuken op de regels voor losse onderdelen.

Bij uitvoer naar of levering van wapens in het buitenland is telefoontap al langer mogelijk. Maar omdat de wapenhandel grotendeels geregionaliseerd is kan telefoontap voortaan ook bevolen worden bij ernstige aanwijzingen van inbreuken op de regionale regelgeving (zowel de Vlaamse, Waalse als Brusselse).

Telefoontap wordt ook mogelijk bij inbreuken op

de regels voor ontplofbare stoffen;

de strafbepalingen van het Samenwerkingsakkoord over de uitvoering van het Verdrag over chemische wapens.

Voorwaarden

De onderzoeksrechter kan de telefoontap alleen bevelen als er ernstige aanwijzigingen zijn voor die strafbare feiten. En mits andere onderzoeksmiddelen niet volstaan om de waarheid aan het licht te brengen.

Inwerkingtreding

Artikel 6 van de wet van 27 april 2016 treedt in werking op 19 mei 2016.

Bron: Wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme (art. 6), BS 9 mei 2016

Zie ook:
Sv. (art. 90ter)