Huurcontracten kunnen vanaf 1 januari online geregistreerd worden

Vanaf 1 januari 2017 kunnen onderhandse huurcontracten met hun bijlagen ?op gedematerialiseerde wijze? geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën, staat er in een koninklijk besluit van 7 december 2016, dat zopas in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Maar dat klopt niet helemaal, want op de MyRent-website staat dat de site tijdens de eindejaarsperiode onbeschikbaar zal zijn omdat er een nieuwe versie ?in productie? wordt gezet. En dit tot en met maandag 2 januari 2017, om 9 uur. Met haar KB tekent de federale regering alvast het juridische kader uit waarbinnen MyRent zal kunnen werken vanaf 1 (of 2) januari.

MyRent

Via MyRent zal iedereen overeenkomsten van verhuur, onderverhuur en overdracht van verhuur online kunnen laten registreren. Met eventuele bijlagen en plaatsbeschrijvingen.

De zogenaamde 'geregistreerde gebruikers' zullen gebruik kunnen maken van een aparte webservice.
Geregistreerde gebruikers zijn grote institutionele verhuurders of tussenpersonen die een samenwerkingsprotocol hebben gesloten met de FOD Financiën over gegevensuitwisseling. De regering denkt dan bijvoorbeeld aan de sociale verhuurkantoren of aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het samenwerkingsprotocol kan onder meer betrekking hebben op de voorwaarden van identificatie en authentificatie, het rollenbeheer van de medewerkers - wie mag welke gegevens raadplegen en wijzigen -, en de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Aanloggen op de webapplicatie kan met een elektronische identiteitskaart, of met een speciaal certificaat, het zogenaamde 'certificaat klasse 3', voor een geregistreerde gebruiker.

Niet altijd vrijblijvend

Online-registratie blijft facultatief voor particulieren. Zij zullen hun contract dus ook nog altijd via de post of persoonlijk, op papier, kunnen aanbieden op het plaatselijke registratiekantoor.

Online-registratie wordt echter verplicht voor geregistreerde gebruikers. De verplichting tot online-registratie gaat voor hen in op de 1e dag van de 7e maand die volgt op de datum van inwerkingtreding van het samenwerkingsprotocol.

Registratiegegevens

Bij de registratie moet niet alleen het huurcontract zelf met de eventuele bijlagen doorgestuurd worden. De al of niet geregistreerde gebruiker moet ook een aantal metagegevens invullen:

de identiteit van de partijen die het contract ondertekenden,

de plaats waar het te verhuren goed gelegen is,

de aard van de documenten die geregistreerd worden,

de datum waarop de overeenkomst werd aangegaan,

de datum waarop de verhuring ingaat,

de duur van de overeenkomst,

het bedrag van de huurprijs en de periodiciteit van betaling,

het bedrag van de huurkosten en de periodiciteit ervan, en

de bestemming van het te verhuren goed..

Inkijkrecht

De gebruiker kan de gegevens die hij heeft doorgestuurd en zijn bewijs van registratie steeds raadplegen in zijn MyMinFin-dossier.
Voor geregistreerde gebruikers kunnen er andere afspraken gemaakt worden in het samenwerkingsprotocol.

Volgens de Privacycommissie zullen de online geregistreerde gegevens, net als de geregistreerde papieren gegevens, gedurende 50 jaar bewaard worden.

Geen MyRent?

Als een document niet via MyRent kan worden opgeladen 'door een technische storing of overmacht' (of doordat er een nieuwe versie in productie wordt gezet...), dan mag de registratie 'op papier' gebeuren.

Waarom registreren?

Door de registratie krijgt een huurcontract een vaste datum. Vanaf die datum kan niemand de overeenkomst nog betwisten. De registratie doet het recht op een opzeggingstermijn ontstaan en biedt bescherming tegen uitzetting. Registratie is ook fiscaal voordeliger voor de verhuurder als het goed voor huisvesting én beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Registratie is trouwens in veel gevallen een wettelijke verplichting.

In werking (België):

1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van registratie, BS 20 december 2016.

Zie ook:

?Registratie huurcontract. Veel gestelde vragen?, FOD Financiën.