Dubbele naam bij onenigheid of uitblijven naamkeuze

Voortaan krijgt een kind de dubbele naam wanneer de ouders het niet eens raken over de naam of geen keuze maken. Tot nu kreeg het kind in een dergelijk geval automatisch de naam van de vader. Maar het Grondwettelijk Hof heeft die regeling vernietigd.

Dubbele naam

Wanneer ouders het niet eens raken over de naam van hun kind krijgt het kind voortaan een dubbele naam: de naam van de vader én de naam van de moeder naast elkaar. De namen komen in alfabetische volgorde.

Beide ouders kunnen maar één naam doorgeven. Wie een dubbele naam heeft, kiest zelf welk deel van zijn naam hij doorgeeft aan het kind. Bij een ouder die geen keuze maakt, gaat het om de naam die alfabetisch het eerst komt.

Geen keuze

Ook wanneer de ouders geen naamkeuze maken, krijgt het kind de dubbele naam. Een gebrek aan naamkeuze wordt voortaan gelijkgesteld met onenigheid tussen de ouders. Tot nu droeg het kind - wanneer ouders niet expliciet een naamkeuze deden - de naam van de vader.

Met deze gelijkstelling wil de wetgever ouders aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf de naam van hun kind te kiezen.

Meemoeders

De dubbele naam - in alfabetische volgorde - geldt ook voor het kind van de moeder en de meemoeder wanneer die het niet eens raken over de naam of geen naam kiezen. Tot nu droeg het kind de naam van de meemoeder.

Overgangsregel

Ouders van wie het kind - als gevolg van onenigheid of gebrek aan naamkeuze - de naam van de vader heeft gekregen - kunnen alsnog voor de dubbele naam kiezen.

De moeder of de vader moet dan wel vóór 1 juli 2017 een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is ingeschreven in het bevolkingsregister. In de verklaring vraagt de ouder om het kind de dubbele naam toe te kennen. Een dergelijke verklaring kan afgelegd worden voor de na 31 mei 2014 geboren kinderen en mits er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn op de dag van de aanvraag.
Eenzelfde mogelijkheid bestaat voor de moeder of de meemoeder.

De dubbele naam wordt toegekend voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.

Nog dit. Voor kinderen die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters wordt de verklaring afgelegd bij het hoofd van de consulaire beroepspost waar het ingeschreven is.

Omzendbrief

Minister van Justitie Geens heeft een nieuwe omzendbrief opgesteld met daarin instructies over de wijze waarop de naamkeuze van de vader, de moeder of de meemoeder moet worden vastgesteld.

In de nieuwe omzendbrief staan ook instructies over de nieuwe naamregeling bij onenigheid of gebrek aan naamkeuze.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind, BS 30 december 2016

Bron: Omzendbrief van 27 december 2016 betreffende de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind, BS 30 december 2016

Zie ook:
GwH 14 januari 2016, nr. 3/2016