Eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken

Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuw, eenvoudiger tariefsysteem voor vertalers en tolken in strafzaken. Vertalers worden voortaan betaald per regel of per woord in plaats van per vertaalde pagina. Voor tolken wordt een eenheidstarief gehanteerd.

Nieuw juridisch kader

De nieuwe manier van werken, krijgt ook een nieuwe juridische basis. De vorige pogingen om de tarieven via KB (2007) of MB (2002) op te nemen in de lijst met gerechtskosten in strafzaken werden telkens vernietigd door de raad van State. Daarom werd de materie sindsdien geregeld via Ministeriële Omzendbrief (met jaarlijkse indexeringsberichten). En dat totdat de volledige regelgeving kon worden herzien. De laatste brief is op 1 maart 2013 in het Staatsblad verschenen. Vier jaar later kan het nieuwe reglementaire kader worden toegepast.

Vertalers

Vertalers in strafzaken worden voortaan betaald per woord of per regel. Niet meer per pagina dus. Die werkwijze resulteerde in te grote individuele factuurverschillen.

Per regel

Vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen (o.a. Japans en Koreaans) en van en naar blindenschrift worden betaald per regel bestaande uit 60 karakters, tekens inbegrepen. Het tarief bedraagt 0,95 euro per regel. Elke begonnen regel geldt als volledige regel.

Per woord

Vertalers die naar de andere talen vertalen, worden per woord betaald. Het tarief bedraagt

- 0,060 euro per woord voor vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans;
- 0,093 euro van en naar het Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen;
- 0,081 euro per woord voor de vertalen van en naar de andere talen.

Bij vorderingen van minder dan 300 woorden of minder dan 30 regels wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

Hogere tarieven

Bij urgentie worden de tarieven met 50% verhoogd. In geval van telefoontap is dat 20%. Ook handgeschreven teksten zijn duurder. Daar worden de tarieven ook verhoogd met 20%.

Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van identieke, in te vullen formulieren tellen alleen de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volledige vertaling, terwijl alleen de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.

Kilometervergoeding

Als de vertaling bij telefoontaps wordt verleend in de lokalen van de vorderende overheid, ontvangen de vertalers een kilometervergoeding van 0,5157 euro per km.

Tolken

Tolken mogen voortaan 48 euro per uur aanrekenen. En krijgen een kilometervergoeding van 0,5157 per km.

De vorderende overheid roept steeds de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt. Indien de tolk moet wachten vooraleer hij zijn prestatie kan leveren, wordt de reële wachttijd in minuten ook vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 34 euro per uur.

In sommige gevallen gelden andere tarieven:

voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen;

voor de prestaties tussen 22 uur en 6 uur, op wettelijke feestdagen en op zondagen wordt het tarief verdubbeld;

voor de prestaties op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur wordt het tarief 50% verhoogd;

voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en minder dan 24 uur op voorhand werd geannuleerd om redenen die vreemd zijn aan de tolkprestatie, wordt een compensatie toegekend van een vol uur wachttijd;

voor de prestatie van een volle dag (minstens 6 uur) die door de vorderende overheid was gepland en minder dan 48 uur op voorhand werd geannuleerd om redenen die vreemd zijn aan de tolkprestatie, wordt een annuleringsvergoeding toegekend van 3 uur wachttijd;

wanneer 2 tolken bij een dagprestatie op de zitting van een hof of een rechtbank een tolkkoffer inzetten waarbij minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt, wordt de uurprestatie van de tolken verhoogd met 65%.

Maandelijkse kostenstaat

De kostenstaat van de vertalers en de tolken wordt maandelijks opgesteld.

1 januari 2017

Het KB van 22 december 2016 is op 1 januari 2017 in werking getreden, de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 30 december 2016.

Zie ook
Omzendbrief 131quater (ns) van 31 januari 2013 betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage, BS 1 maart 2013.
Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016 , BS 15 februari 2016.