Douane kan voertuig van àlle wanbetalers in beslag nemen (art. 51-58 PW 2017)

Vanaf 1 januari 2017 kan de douane àlle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd of verzekerd zijn, maar iedereen met een niet-betaalde penale boete of openstaande douane- of accijnsschuld. Wie zijn schuld niet meteen betaalt, is zijn voertuig kwijt. Het wordt in beslag genomen en uiteindelijk ook verkocht als men 10 dagen later alsnog weigert om met geld over de brug te komen.

Meer armslag voor douane

De wetgever wil hiermee het net sluiten rond àlle wanbetalers, dus ook voor niet-verkeersgebonden veroordelingen als drugsfeiten, geweld of fraude. Met meer armslag voor de douaniers. De huidige procedure van immobilisering verdwijnt. Deze manier van werken was omslachtig en veroorzaakte vaak hoge takel- en stalingskosten. Een eenvoudige inbeslagname van het voertuig, zonder dat de machtiging van een beslagrechter nodig is, komt in de plaats.

Àlle penale boeten

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kunnen voortaan ieder voertuig aan de kant zetten wanneer tijdens een controle op de openbare weg blijkt dat de eigenaar van het voertuig of de titularis van het kenteken van het voertuig nog openstaande schulden heeft. Eender welke

vaststaande en uitvoerbare douane- en accijnsschulden; of

niet-betaalde geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betalen op basis van artikel 65/1, § 1 van de Wegverkeerswet of ?een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing?.

Alle penale boeten of douane- en accijnsschulden komen voortaan dus in aanmerking.

De douaniers zijn bevoegd om de identiteit van de bestuurder van het voertuig vast te stellen om na te gaan of er openstaande schulden zijn.

In beslag

Is er inderdaad sprake van niet-betaalde geldsommen - zowel ten laste van de eigenaar van het voertuig als de titularis van het kenteken van het voertuig - dan moet de bestuurder van het voertuig de nog verschuldigde bedragen meteen betalen aan de douaniers. Doet hij dat niet, dan neemt de douane het voertuig in beslag. De bestuurder ontvangt dan ter plekke een 'bericht van inbeslagneming'. Het model daarvan zit als bijlage bij de Programmawet van 25 december 2016.

Maar omdat het mogelijk is dat de bestuurder niet de titularis is van het kenteken van het voertuig, wordt het bericht ook binnen de 2 werkdagen verstuurd naar het adres van de titularis. Het bericht wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag na de verzending ervan. De titularis is verplicht om het bericht onverwijld aan de eigenaar van het voertuig te bezorgen.

Het voertuig wordt in beslag genomen op kosten en risico van de eigenaar of de titularis van het kenteken van het voertuig.

Verkocht

De inbeslagneming wordt - ten vroegste- opgeheven op de dag van de volledige betaling van de verschuldigde geldsommen, verhoogd met de kosten van de inbeslagname (o.a. takel- en stallingskosten) aan de bevoegde ontvanger.

Wordt echter niet betaald binnen de 10 dagen na datum van overhandiging of ontvangst van het bericht van inbeslagneming, dan kan de ontvanger beslissen om het voertuig te verkopen.

De opbrengst van de verkoop wordt in eerste instantie gebruikt om douaneschulden te vereffenen. Nadien volgt de vereffening van de verkoopkosten en de kosten van de inbeslagneming, vervolgens de accijnsschulden en in laatste instantie de verschuldigde geldsommen (onverminderd de toepassing van artikel 49, tweede lid, van het Strafwetboek en van artikel 29, laatste lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen).

Een eventueel overschot wordt terugbetaald aan de titularis van het kenteken van het voertuig of aan de voormalige eigenaar van het voertuig.

Oude bepalingen

Dit hoofdstuk uit de Programmawet van 25 december 2016 treedt in werking op 1 januari 2017. De wet van 17 juni 2013 met de oude procedure wordt opgeheven. Voor voertuigen die voor 1 januari 2017 werden geïmmobiliseerd, wordt de procedure wel nog volgens de oude bepalingen afgehandeld.

Bron: Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016. (art. 51-58 PW 2017; Hoofdstuk 3)

Zie ook
Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, BS 28 juni 2013.