Veroordelingen van bedrijven via KBO-nummer systematisch in Centraal Strafregister (art. 18 - 30 Potpourri IV)

Veroordelingen die bedrijven hebben opgelopen, worden in het Centraal Strafregister voortaan systematisch gekoppeld aan het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat maakt het voor magistraten, politiediensten en de Cel voor Financiële Informatieverwerking een pak eenvoudiger om de gerechtelijke antecedenten na te gaan van rechtspersonen die verdacht worden van sociale fraude, belastingontduiking, milieuvervuiling of andere misdrijven.

Problemen bij opzoekingen

Vandaag de dag is het immers erg moeilijk om de veroordelingen van rechtspersonen in ons land terug te vinden in het Centraal Strafregister. En dat ondanks het feit dat bedrijven al bijna 20 jaar strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de misdrijven die ze plegen.

Problemen zijn er onder meer wanneer een bedrijf van naam is veranderd. Bovendien ontbreekt het aan correcte wettelijke bepalingen. De huidige regelgeving in het Wetboek van Strafvordering is immers niet aangepast aan de omschrijving van de rechtspersoon, waardoor bijvoorbeeld in de praktijk een fictief RRN in het Strafregister werd ingevoerd omdat het veld van de databank niet was aangepast om het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen in te voegen.

Door de veroordelingen van rechtspersonen voortaan systematisch te koppelen aan het unieke nummer dat ze krijgen van de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt makkelijker om informatie over bedrijven terug te vinden.

De vierde Potpourri-wet creëert de nodige basis in het Wetboek van Strafvordering. Het idee van een 'Centraal Strafregister voor rechtspersonen' is trouwens niet nieuw. Al in 2005 waren er concrete plannen.

Gelijkstelling rechtspersonen - natuurlijke personen

Het Centraal Strafregister zal voortaan alle strafrechtelijke veroordelingen opnemen die worden uitgesproken tegen rechtspersonen zoals dat nu al gebeurt voor natuurlijke personen. Het principe van de gelijkstelling van de rechtspersonen met de natuurlijke personen geldt zowel op het niveau van de aard van de beslissingen die opgenomen worden als op het vlak van de mededeling van de gegevens.

Wat de rechtspersonen betreft wordt eveneens een uittreksel van de beslissing verstuurd naar de rechtbank waar de rechtspersoon haar statuten heeft neergelegd.

Gerechtelijke antecedenten

Door alle beslissingen gewezen in strafzaken op te nemen in het Centraal Strafregister, kunnen de gerechtelijke- en politiediensten, de inlichtingendiensten, de Cel voor Financiële Informatieverwerking en de overheidsdiensten (gemachtigd bij KB) het gerechtelijk verleden van zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Uittreksel

Rechtspersonen mogen een uittreksel uit hun strafregister vragen bij de dienst van het Centraal Strafregister van de FOD Justitie.

Eer en herstel in rechten

Niet alleen de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering m.b.t. het Centraal Strafregister worden gewijzigd, ook de bepalingen m.b.t. het herstel jn eer en rechten in strafzaken worden aangepast om het herstel in eer en rechten van rechtspersonen mogelijk te maken.

Toegang, statistieken en mededelingen

Verder zorgt de wetgever ervoor

dat vrederechters toegang krijgen tot het Centraal Strafregister in het kader van de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder of vertrouwenspersoon;

dat er statistieken kunnen worden opgemaakt met betrekking tot de opgenomen veroordelingen ten aanzien van rechtspersonen;

dat iedere herroeping van een uitstel, en niet enkel de herroeping van het probatie-uitstel wordt opgenomen in het Centraal Strafregister;

dat de registratie van strafrechtelijke veroordelingen gewezen door buitenlandse rechtsinstanties ten aanzien van rechtspersonen mogelijk wordt; en

dat alle verboden, uitgesproken door een onderzoeksrechter ten aanzien van een persoon die vrij is onder voorwaarden, om een activiteit uit te oefenen waarbij hij in contact zou komen met minderjarigen, mee te delen aan het Centraal Strafregister.

Ook in andere wetten

Tot slot wordt zowel de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de wet van 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis afgestemd op de nieuwigheden.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016. (art. 3-17 Potpourri IV)