Vrachtwagens ook in Vlaanderen nog maar 1 keer per jaar naar keuring

Vanaf 1 maart 2017 moeten Vlaamse vrachtwagens nog maar 1 keer per jaar gekeurd worden. Net zoals in Brussel.

Nu is dat is nog (minstens) 2 keer per jaar. En daarmee ligt Vlaanderen ver boven het Europees gemiddelde. In heel wat lidstaten geldt immers al langer een jaarlijkse keuringsplicht, het minimum volgens de Europese wetgeving. Onze gewesten slaan nu ook die richting in, vooral steeds meer buitenlandse vrachtwagens op onze wegen rijden. Waarvoor dus een soepeler keuringsregime geldt. Vlaanderen wil die situatie nu gelijktrekken.

De nieuwe Vlaamse keuringstermijnen worden ingepast in het federale KB van 15 maart 1968 ?Technisch reglement auto?s. Het gaat immers over een bevoegdheid die met de Zesde Staatshervorming werd geregionaliseerd. Brussel deed begin februari nog hetzelfde.

Meer concreet wijzigen de termijnen in volgende punten:

vrachtwagens: voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken en waarvan de maximaal toegelaten massa groter is dan 3.500kg zijn aan de keuring onderworpen vóór de eerste inverkeerstelling in België of de datum van opnieuw in verkeer stellen in België en vervolgens om het jaar (voorheen om de 6 maanden). Vlaanderen introduceert wel specifieke voorwaarden voor de laatste fase van een meerfasetypegoedkeuringsprocedure;

ADR: voertuigen waarvoor een ADR-keuringsdocument moet worden afgeleverd (volgens onderafdeling 9.1.3 van bijlage B bij het ADR-verdrag van 20 september 1957 moeten jaarlijks worden gekeurd. Voorheen was die elke 3 maand.

Vlaanderen komt ook nog met een nieuwigheid in de regels met betrekking tot de verplichte niet-periodieke keuring van voertuigen van categorie M1 en N1 vóór de inschrijving op naam van een andere titularis. In bepaalde gevallen moet hier geen keuring meer worden uitgevoerd.

Dit onderdeel van het besluit van 20 januari 2017 treedt in werking op 1 maart 2017.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, BS 24 februari 2017.

Zie ook
Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968. (art. 16ter, 23ter en 23 sexies)