Dossierkosten bij woonleningen aan banden

Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire bedragen. De dossierkosten laten afhangen van het geleende bedrag mag niet meer.

Hypothecaire kredieten en overbruggingskredieten

De dossierkosten voor een hypothecair krediet of voor een overbruggingskrediet met hypotheek zijn geplafonneerd op maximaal 500 euro. Voor een overbruggingskrediet zonder hypotheek mogen de banken maximaal 300 euro dossierkosten aanrekenen.

Voor de combinatie van een overbruggingskrediet met hypotheek en een nieuw krediet bedragen de dossierkosten hoogstens 800 euro.

Herfinanciering

Voor de herfinanciering van een hypothecair krediet hangen de dossierkosten af van de periodiciteit van de herfinanciering.

Wanneer een herfinanciering maar één keer per twaalf maanden gebeurt, dan mogen de dossierkosten niet hoger zijn dan maximaal 50 procent van de dossierkosten die - op het moment van de herfinanciering - worden aangerekend voor hypothecaire kredieten. Wat betekent dat de dossierkosten voor een herfinanciering in geen geval hoger kunnen zijn dan 250 euro (50 procent van de 500 euro dossierkosten voor een hypothecair krediet).

Bij een nieuwe herfinanciering binnen de twaalf maanden na de vorige herfinanciering, mag de bank hogere dossierkosten aanrekenen. In dat geval bedragen de dossierkosten voor een herfinanciering evenveel als de dossierkosten die de bank aanrekent voor een nieuw hypothecair krediet. Dus maximaal 500 euro.

Duplicatiekosten

De bank mag maximmaal 50 euro aanrekenen voor duplicatiekosten. Ook voor het lichten van een optie mag de bank hoogstens 50 euro vragen.

Maximumtarieven

Door te werken met maximumtarieven wil de regering misbruiken voorkomen. Banken rekenden de laatste tijd soms zeer hoge dossierkosten aan, om het verlies aan inkomsten door de aanhoudende lage rente te compenseren. Waardoor de aangerekende kosten geen weerspiegeling meer waren van de werkelijke kosten die een bank heeft voor het opmaken van een dossier.

Inwerkingtreding

Het KB van 24 februari 2017 treedt in werking op 1 april 2017.
De nieuwe regels over de maximale dossierkosten zijn toepasselijk op de kredietovereenkomsten waarvan het krediet of de wijziging van de kredietovereenkomst bij de kredietgever wordt aangevraagd vanaf 1 april 2017. Ze zijn ook van toepassing op de kredietovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 juli 2017, indien het krediet of de wijziging werd aangevraagd voor 1 april 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, BS 6 maart 2017

Zie ook:
Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten