Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2017 in het Staatsblad

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017. De nieuwe PB-aangifte telt 75 codes meer dan vorig jaar, waardoor er op de belastingbrief nu in totaal 885 codes staan.

PB-aangifte aj. 2017

Net zoals vorig jaar bestaat ook de PB-aangifte voor het aj. 2017 uit:

een formulier ?Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting? (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2). Hierop kan de belastingplichtige vrij alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die hij nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. Hij moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige;

de ?aangifte in de personenbelasting? zelf (deel 1 en 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Deel 1 en deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden). De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen (of deponeren in de bus van het belastingkantoor waaronder hij ressorteert).

Belangrijkste wijzigingen in de PB-aangifte aj. 2017

In het eerste deel van de PB-aangifte voor het aj. 2017 noteren we onder meer de hiernavolgende wijzigingen.

Vak I. ? Bankrekeningnummer, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
De belastingdienst vraagt nu ook om het telefoonnummer (in Vak I.2.) en het e-mailadres (in Vak I.3.) te vermelden waarop het belastingkantoor de partner van de belastingplichtige kan bereiken.

Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten
De bedragen in Vak II. werden geïndexeerd.

Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

In Vak IV.A. moet de belastingplichtige onder het nieuwe punt 14. de 'bezoldigingen voor overuren in de horeca die in aanmerking komen voor de vrijstelling' vermelden:

a) begrensd tot 300 uren: 1) gewone bezoldigingen (nieuwe codes 1335-23 en 2335-90), samen met het aantal uren (nieuwe codes 1336-22 en 2336-89); 2) achterstallen (nieuwe codes 1337-21 en 2337-88), samen met het aantal uren (nieuwe codes 1338-20 en 2338-87);

b) begrensd tot 360 uren:1) gewone bezoldigingen (nieuwe codes 1395-60 en 2395-30), met het aantal uren (nieuwe codes 1396-59 en 2396-29); 2) achterstallen (nieuwe codes 1397-58 en 2397-28), met het aantal uren (nieuwe codes 1398-57 en 2398-27).

De punten in Vak IV.A. die volgen op het nieuwe punt 14. worden hernummerd.

De aanvullende vergoedingen betaald door een gewezen werkgever krachtens een cao of een individuele overeenkomst, met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting (Vak IV.D.1.a)) zijn voortaan opgesplitst als volgt:

1) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioenen):a. gewone vergoedingen:1. voor periodes tot 31.12.2015 (?achterstallen) (nieuwe codes 1319-39 en 2319-09) 2. voor periodes vanaf 1.1.2016 (nieuwe codes 1321-37 en 2321-07) b. vergoedingen van december 2016 (overheid) (nieuwe codes 1322-36 en 2322-06) c. achterstallen (nieuwe codes 1324-34 en 2324-04)

2) verkregen bovenop werkloosheidsuitkeringen die u als volledig werkloze hebt verkregen of had kunnen verkrijgen als u het werk niet had hervat:a. gewone vergoedingen (codes 1292-66 en 2292-36) b. vergoedingen van december 2016 (overheid) (codes 1300-58 en 2300-28)c. achterstallen (codes 1293-65 en 2293-35)

In Vak.IV.E.2. is de bedrijfstoeslag voortaan als volgt opgesplitst:

a) gewone bedrijfstoeslag:1) voor periodes tot 31.12.2015 (n.v.d.r.: en niet 31.12.2005, zoals verkeerd vermeld op de nieuwe PB-aangifte !) (? achterstallen) (nieuwe codes 1235-26 en 2235-93) 2) voor periodes vanaf 1.1.2016 (nieuwe codes 1327-31 en 2327-01)

b) achterstallen (codes 1236-25 en 2236-92)

In Vak IV.K. moet het bedrag van de werkbonus vermeld worden naast de codes 1284-74 en 2284-44). Het bedrag is niet langer opgesplitst.

Vak IV.L. werd afgestemd op de nieuwe opsplitsing van de bedrijfstoeslag in de vorige rubrieken. De codes voor het vermelden van het werkhervattingsloon bleven ongewijzigd.

Vak V. Pensioenen
In Vak V.A.1.e) moet de belastingplichtige onder de codes 1231-30 en 2231-97 nu samen met de achterstallen van overgangspensioenen ook de overgangsuitkeringen vermelden.

Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

In Vak VII.A. 'Inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten' noteren we volgende nieuwe percentages:

onder punt ?1. Niet verplicht aan te geven inkomsten?:a) met roerende voorheffing van 27% (nieuwe codes 1160-04 en 2160-71); b) met roerende voorheffing van 17% (nieuwe codes 1435-20 en 2435-87); c) met roerende voorheffing van 5% (nieuwe codes 1436-19 en 2436-86);

onder punt ?2. Verplicht aan te geven inkomsten?:a) dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen (behalve coöperatieve participatievennootschappen) waarop geen roerende voorheffing is ingehouden (inkomen na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 190 euro):1) die belastbaar zijn tegen 27% (nieuwe codes 1165-96 en 2165-66); 2) die belastbaar zijn tegen 17% (nieuwe codes 1437-18 en 2437-85); 3) die belastbaar zijn tegen 5% (nieuwe codes 1438-17 en 2438-84);b) interesten en dividenden van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, waarop geen roerende voorheffing is ingehouden (inkomsten na aftrek van de per belastingplichtige vrijgestelde schijf van 190 euro):1) die belastbaar zijn tegen 27% (nieuwe codes 1167-94 en 2167-64); 2) die belastbaar zijn tegen 17% (nieuwe codes 1439-16 en 2439-83); 3) die belastbaar zijn tegen 5% (nieuwe codes 1442-13 en 2442-80); d) andere inkomsten zonder roerende voorheffing:1) die belastbaar zijn tegen 27% (nieuwe codes 1444-11 en 2444-78); 2) die belastbaar zijn tegen 17% (nieuwe codes 1443-12 en 2443-79); 3) die belastbaar zijn tegen 5% (nieuwe codes 1448-07 en 2448-74).

Vak VIII. Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen
De titel van Vak VIII. 'Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen' werd aangepast en luidt voortaan 'Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen'.

Vak IX. Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel
Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds het aj. 2015 onder meer bevoegd voor de fiscale behandeling van uitgaven voor het verwerven of behouden van de 'eigen woning' (woonbonus). De 'eigen woning' is de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Voor de tweede en volgende woningen - de woning(en) waarvan de belastingplichtige eigenaar is, maar die hij zelf niet bewoont - wordt de belastingvermindering nog altijd op federaal niveau toegekend. Zowel de gewestelijke als de federale belastingregeling heeft immers afzonderlijke codes op het aangifteformulier.

In Vak IX., waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet invullen, zitten de meeste nieuwe codes. Zo'n 30 meer dan vorig jaar. Het Vlaams Gewest en het Waals Gewest voerden nieuwe fiscale stelsels in voor leningen gesloten vanaf 2016, aangegaan voor de woning die de belastingplichtige zelf bewoont (de 'eigen woning').

In Vak IX.B.1. moet de belastingplichtige de interesten en kapitaalaflossingen noteren van in 2016 gesloten hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de nieuwe 'geïntegreerde woonbonus'.

En in Vak IX.B.2. moeten de interesten en kapitaalaflossing van hypothecaire leningen en premies van individuele levensverzekeringen gesloten in 2016 genoteerd worden die in aanmerking komen voor de Waalse 'chèque habitat'.

In Vak IX.B.3. moeten de bedragen vermeld worden voor de 'oude gewestelijke woonbonus', voor leningen gesloten vóór 2016.

In de aangifte van dit jaar zijn er dus - naast de codes voor de leningen gesloten vóór 2015 en leningen afgesloten in 2015 - ook codes voorzien voor leningen gesloten in 2016.
Die opsplitsing voor 'leningen gesloten in 2016', is er ook voor de oude fiscale stelsels - gewone en bijkomende vermindering voor interesten en langetermijnsparen - zoals die bestonden vóór de invoering van de woonbonus (in 2005) en waarvoor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont soms nog kan opteren voor zijn lening van 2016. Die oude gewestelijke stelsels staan in de rubrieken B.4. tot B.6. van Vak IX. Opgelet! In rubriek B.6.a)1) (premies van individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de gewestelijke vermindering voor het bouwsparen) staat bij de code 3350-45 'contracten tot waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire leningen gesloten in 2015', terwijl dit ?vanaf 2015? moet zijn.
Een gelijkaardige opdeling - contracten gesloten in 2016, in 2015 en vóór 2015 - is ook gemaakt bij de erfpacht- en opstalvergoedingen die worden betaald voor de eigen woning (rubriek B.7. van Vak IX.).

In Vak IX.C. 'Uitgaven die niet slaan op uw 'eigen woning'' noteren we geen wijzigingen.

Vak X. (Uitgaven die recht geven op) Belastingverminderingen
In Vak X.C. moet de belastingplichtige het 'niet door subsidies gedekt gedeeelte van de uitgaven voor onderhoud en restauratie van eigendommen beschermd volgens de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen' (enkel voor Vlaams en Waals Gewest) vermelden onder de codes 3385-10 en 4385-77.

In Vak X.J. 'Betalingen die recht geven op de belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende ondernemingen' moet de belastingplichtige onder punt 3. de terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering door de vervroegde overdracht van aandelen in 2016 vermelden (nieuwe codes 1328-30 en 2328-97).

In Vak X.K. kan enkel nog de belastingvermindering genoteerd worden voor uitgaven voor dakisolatie in een woning die op 31 december van het jaar van het begin van de werken ten minste 5 jaar in gebruik genomen was (code 3317-8) (enkel voor Vlaams en Waals Gewest).
De belastingverminderingen voor andere energiebesparende uitgaven (bv. zonnepanelen) zijn geschrapt.

Ook de belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand (enkel Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd geschrapt.

Vak XI. Bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet

Vak XI. kreeg een nieuwe indeling:

onder rubriek A. moeten de bedragen genoteerd worden die in aanmerking komen voor het Vlaams belastingkrediet voor winwinleningen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze rubriek enkel bestemd voor uitgaven gedaan vóór 2016);

onder rubriek B. moeten de bedragen genoteerd worden die in aanmerking komen voor het Waals belastingkrediet ?coup de pouce?-leningen, de Waalse tegenhanger van de Vlaamse winwinlening (nieuwe codes 3386-09 en 4386-76).

Vak XIV. Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland. Juridische constructies en leningen aan startende kleine vennootschappen
In Vak XIV.D. moet de belastingplichtige het aantal leningen (bedoeld in art. 21, eerste lid, 13°, WIB 1992) opgeven dat hij van 1 augustus 2015 tot 31 december 2016 aan startende kleine vennootschappen heeft verstrekt via een erkend crowdfundingplatform (codes 1088-76 en 2088-46).

In het tweede deel van de PB-aangifte voor het aj. 2017 noteren we onder meer de hierna volgende wijzigingen.

In Vak XVI.A.1.b) kan de belastingplichtige nu ook 'Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij financiële instrumenten aangeven die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2015':

met roerende voorheffing van 27% (nieuwe codes 1127-37 en 2127-07);

met roerende voorheffing van 17% (nieuwe codes 1120-44 en 2120-14);

met roerende voorheffing van 5% (nieuwe codes 1122-42 en 2122-12).

In Vak XVI.A.1.c) kan de belastingplichtige de meerwaarden noteren verwezenlijkt bij de 'snelle overdracht' van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants en andere financiële instrumenten (nieuwe codes 1182-79 en 2182-49).

In Vak XVI.A.2.e) moet de belastingplichtige de 'Vergoedingen voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot bij financiële instrumenten aangeven die het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of een lening afgesloten vanaf 1.2.2005, waarop geen roerende voorheffing is toegepast, en':

die belastbaar zijn tegen 27% (nieuwe codes 1197-64 en 2197-34);

die belastbaar zijn tegen 17% (nieuwe codes 1186-75 en 2186-45);

die belastbaar zijn tegen 5% (nieuwe codes 1187-74 en 2187-44).

In Vak XVI.A.2.f) moet de belastingplichtige de meerwaarden noteren verwezenlijkt bij de 'snelle overdracht' van beursgenoteerde aandelen, opties, warrants en andere financiële instrumenten (nieuwe codes 1183-78 en 2183-48).

In Vak XVII.16. moet het bedrag van de werkbonus vermeld worden naast de codes 1419-36 en 2419-06). Het bedrag is niet langer opgesplitst.

Vak XVII.17. werd afgestemd op de nieuwe opsplitsing van de bedrijfstoeslag in de vorige rubrieken. De codes bleven ongewijzigd.

Vak XIX. Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden
Vak XIX.16. werd afgestemd op de nieuwe opsplitsing van de bedrijfstoeslag in de vorige rubrieken. De codes bleven ongewijzigd.

Vak XXI.Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
Vak XXI.8. werd afgestemd op de nieuwe opsplitsing van de bedrijfstoeslag in de vorige rubrieken. De codes bleven ongewijzigd.

Tax-on-web

Ook dit jaar kunnen de belastingplichtige of zijn mandataris de PB-aangifte (deel 1 en 2) elektronisch invullen en via 'Tax-on-web' indienen. Belastingplichtigen die deel 2 van de PB-aangifte nodig hebben, laten dat bijna altijd invullen door hun accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist. Mandatarissen (volmachthouders) die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen hiervoor meer tijd.

Opgelet! De PB-aangiftes voor het aanslagjaar 2017 zijn momenteel nog niet toegankelijk via Tax-on-web.

PB-aangifte met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn PB-aangifte ook laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web.
De belastingplichtige moet één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht, waarmerken, dateren en ondertekenen. Daarna kan hij deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

PB-aangifte aj. 2017 indienen op?

De belastingadministratie heeft de exacte data voor het indienen van de PB-aangifte voor het aj. 2017 nog niet vastgelegd, maar vermoedelijk wordt dat eind juni voor de papieren aangifte en half juli voor de aangifte via Tax-on-web.

Mandatarissen die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen langer de tijd.

Aanslagbiljet via Zoomit

Belastingplichtigen die hun aanslagbiljet in de personenbelasting elektronisch willen ontvangen via Zoomit, kunnen dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het indienen via Tax-on-web.
Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren.

In werking

Het KB van 23 maart 2017 treedt in werking op 8 april 2017.

In bijlage bij dit KB zit het model van aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017, BS 29 maart 2017.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 8 april 2016.