Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

Bovendien garandeert de rechtsbijstandsverzekering voortaan ook het vrije keuzerecht van de verzekerde bij bemiddeling, arbitrage of een andere erkende buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting. De verzekerde kan zelf een beroepsbeoefenaar kiezen die actief is op het vlak van geschillenbeslechting langs niet-gerechtelijke weg (bv. een arbiter of een bemiddelaar).

Een vrije keuze van advocaat is bij bemiddeling of andere vormen van buitengerechtelijke geschillenregeling niet mogelijk. De wetgever vindt dit niet nodig omdat bemiddeling en andere vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting wezenlijk verschillen van de gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures. Bij de buitengerechtelijke geschillenregeling is het recht niet het belangrijkste, waardoor men niet op dezelfde wijze in rechte moet bijgestaan worden als bij de procedures van de tweede groep.

Al de vrije keuzemogelijkheden moeten uitdrukkelijk vermeld worden in de rechtsbijstandsverzekering.

De nieuwe wet van 9 april 2017 treedt in werking op 5 mei 2017.

Bron: Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, BS 25 april 2017