Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 juni

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten en diensten die men met ecocheques kan kopen.

Categorieën

Zoals aangekondigd in een eerder advies werd er binnen de NAR een taskforce opgericht, die de nieuwe lijst heeft uitgewerkt. Hij bestaat uit drie louter generieke categorieën, in plaats van de zeven bestaande categorieën. Elk van die categorieën bestaat slechts uit een beperkt aantal rubrieken:

1/ Ecologische producten en diensten: 'duurzaam omgaan met water en energie', 'energievriendelijke elektro', 'producten en diensten met het Europese ecolabel', 'biologische producten' en 'milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC-labels'.

2/ Duurzame mobiliteit en vrije tijd: 'milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit', 'duurzaam tuinieren' en 'ecotoerisme'.

3/ Hergebruik, recyclage en afvalpreventie: 'aankoop tweedehandsproducten', 'aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering', 'aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal' en 'herstellingen'.

Het geheel is in een tabel gegoten! Dat komt de leesbaarheid uiteraard ten goede. Onder de tabel staat een algemene toelichting: 'Voor elk product kan in voorkomend geval ook de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling met ecocheques betaald worden.'
De tabel staat op één pagina. Telkens als de lijst een product of dienst met een label bevat, dan wordt dat label rechtstreeks weergegeven in de lijst, zodat het makkelijk herkenbaar is en het product of de dienst toegankelijker wordt.

Vereenvoudigd

De categorieën van producten zijn vereenvoudigd en verruimd. De ecologische doelstelling van de ecocheque blijft uiteraard gehandhaafd, 'doch niet langer detaillistisch opgevat', zo klinkt het in de aanhef van de cao.

Zo zullen bijvoorbeeld bijna alle tweedehandsproducten betaald kunnen worden met ecocheques. Tot nu toe was dat enkel mogelijk voor kledij, boeken, meubels en textiel. Andere belangrijke wijziging: voortaan kan men bijna alle herstellingen en reparaties betalen met ecocheques.

Advies

Het bijhorend advies nr. 2.033 verduidelijkt een en ander. Dat advies bevat ook maatregelen die de lijst omkaderen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan de gemeenschappelijke communicatie van de uitgevers over wat men met ecocheques kan kopen. Of innovatieve digitale oplossingen om vlotter de producten en diensten op de lijst vast te leggen. Ook met het oog op de definitieve overgang naar de elektronische ecocheque.

De NAR legt ook het kader vast voor zijn toekomstige evaluaties van de lijst en verduidelijkt dat hij alvast van plan is om de lopende ecologische ontwikkelingen te onderzoeken. Maar de bevoegde overheden moeten eerst relevante, geloofwaardige en betrouwbare ecologische criteria uitwerken, aldus de NAR.

Procedure

Tot slot. De nieuwe cao zorgt ook voor verbeteringen in de procedure voor de evaluatie van de lijst.

Voortaan zal die evaluatie om de twee jaar, in de even jaren, gebeuren. Op die manier kan men tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli rekening houden met de eventueel aangepaste lijst. Ook de bijhorende commentaar wordt bijgewerkt.

Bedoeling is om te zorgen voor meer stabiliteit en rechtszekerheid. In de praktijk bleek het niet opportuun om systematisch jaarlijks na te gaan of nieuwe producten en diensten aan de lijst moeten worden toegevoegd, en om de twee jaar een onderzoek over de inhoud te voeren. Want het vergt enige tijd vooraleer nieuwkomers ingeburgerd zijn.

In werking

De CAO nr. 98quinquies treedt in werking op 1 juni 2017. De bij de CAO nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten, wordt vervangen door de bij de nieuwe cao gevoegde lijst.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques