Politie mag wanbetalers penale verkeersboetes opsporen via ANPR-camera's

De politie mag voortaan ANPR-camera?s en nummerplaatscanners inzetten om wanbetalers van penale verkeersboetes op te sporen. Ze krijgt daarmee dezelfde bevoegdheid als de mobiele brigades van Douane en Accijnzen.

In september 2013 liep er bij de motorbrigades Brasschaat, Eeklo, Menen en Tienen van deze dienst een proefproject. Zij zetten gedurende anderhalve maand ANPR-camera's in om voertuigen op te sporen waarvan de juridische eigenaars voorkomen in de Databank Penale Boeten van de FOD Financiën omwille van achterstallige betaling van penale verkeersboeten. Met groot succes. Er werd in die korte periode immers 103.033 euro aan onbetaalde boeten geïnd. Het systeem werd daarom wettelijk verankerd. Met tot op vandaag blijvende positieve resultaten.

De wetgever wil de praktijk daarom verder uitbreiden naar de politiediensten. Ook zij krijgen nu structureel toegang tot de databank en mogen via slimme camera's wanbetalers van verkeersboetes opsporen.

Alleen penale verkeersboetes

Maar let op, het gaat alleen om achterstallige geldsommen die werden opgelegd in een uitvoerbaar geworden bevel tot betaling zoals bedoeld in artikel 65/1, §1 van de Wegverkeerswet of in een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing.

Inbeslagname voertuig

Wanneer de politieambtenaren tijdens een controle op de openbare weg via hun slimme camera een voertuig detecteren waarvan de eigenaar nog een openstaande verkeersboete heeft, mogen ze dat voertuig aan de kant zetten om het bedrag te innen. In geval van niet-betalen mogen ze het voertuig in beslag nemen.

Het bericht van inbeslagneming wordt binnen de 2 werkdagen verstuurd naar het adres van de titularis die op het kentekenbewijs staat. Is dit de bestuurder dan kan het bericht ook onmiddellijk worden overhandigd. De titularis moet het bericht zo nodig overhandigen aan de eigenaar van het voertuig.

Het voertuig wordt in beslag genomen op kosten en risico van de eigenaar of de persoon die als titularis van het kenteken van het voertuig wordt vermeld.

Voertuigen blijven aan de kant tot de achterstallige sommen én de kosten (o.a. takelkosten en stallingskosten) volledig zijn betaald. Gebeurt dat niet binnen de 10 werkdagen na de datum waarop het voertuig in beslag werd genomen, dan kan de ontvanger bevoegd voor de invordering van de penale boeten beslissen om over te gaan tot verkoop van het voertuig.

Wie gebruik maakt van een voertuig of een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat het geïmmobiliseerd is, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en met een geldboete van 100 tot 1.000 euro (of met één van deze straffen).

Niet helemaal nieuw

De werkwijze is niet helemaal nieuw. In sommige gerechtelijke arrondissementen (bv. in West-Vlaanderen en Antwerpen) worden de mobiele politie-ANPR-camera's nu al gebruikt om openstaande boeten van verkeersovertredingen van buitenlandse overtreders op te sporen en op die manier een betaling onmiddellijk af te dwingen.

In werking: 10 juli 2017

Bron: Wet van 8 juni 2017 tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016, BS 30 juni 2017.

Zie ook
Wetsvoorstel betreffende de inning van penale boeten door de politie, Kamer 2017, nr. 54K1610/001.