Uitkeringsverzekering zelfstandigen: terugvordering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen verstrekt uitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat bij die uitkeringsverzekering om voorwaarden die verband houden met de hoedanigheid van gerechtigde, maar ook om voorwaarden die verband houden met de staat van arbeidsongeschiktheid. Nu wordt op dit punt een terugvorderingsmechanisme ingevoerd voor niet-toegelaten arbeid op zondag.

Het arbeidsongeschiktheidsbesluit van 20 juli 1971 bepaalt dat de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde die arbeid heeft verricht zonder voorafgaande toelating, of zonder de voorwaarden van de toelating te respecteren, wordt onderworpen aan een geneeskundig onderzoek om na te gaan of de erkenningsvoorwaarden voor de arbeidsongeschiktheid zijn vervuld op de datum van het onderzoek.

Bovendien moet die gerechtigde de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terugbetalen die hij ontvangen heeft voor de dagen of de periode tijdens welke hij de niet-toegelaten arbeid heeft verricht. Een wijzigings-KB voegt daar nu aan toe dat de uitkering telkens wordt teruggevorderd die is toegekend voor de eerste voorafgaande vergoedbare dag waarop de gerechtigde geen arbeid heeft verricht, als de gerechtigde op zondag een niet-toegelaten arbeid heeft verricht.
Er is sprake van een gelijkstelling met vergoede dagen voor de vaststelling van de rechten op socialezekerheidsprestaties.

Deze aanvulling treedt in werking op 22 juli 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot wijziging van artikel 23ter van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 12 juli 2017