Permanente vorming advocaten opgetrokken van 16 naar 20 punten

De permanente vorming van advocaten wordt grondig aangepast. Voortaan moeten advocaten jaarlijks 20 punten behalen. Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten verdwijnt. En de puntenwaarde van de activiteiten wordt hier en daar aangepast. Net als de regels voor de puntenoverdracht. Andere belangrijke nieuwigheid is dat organisatoren zich voortaan kunnen laten erkennen als opleidingsinstelling. Dat zorgt voor meer soepelheid.

20 punten

Advocaten moeten zich permanent vormen. Voortaan moeten ze jaarlijks 20 vormingspunten verzamelen. Tot nu ging het om 16 punten.

Het onderscheid tussen juridische en niet-juridische punten verdwijnt. Tot nu konden maximaal 8 niet-juridische punten meegeteld worden in het vereiste puntentotaal.

In het puntenaantal van 20 mogen maximaal 10 punten zitten voor de 'in house' vormingen. Het gaat om seminaries, studiedagen of uiteenzettingen die binnen samenwerkingsverbanden, kantoororganisaties of gezamenlijk door advocaten georganiseerd worden en niet toegankelijk zijn voor andere advocaten. Tot nu lag het toegelaten maximum voor dit soort vormingen op 8 punten.

Nieuw is bovendien dat de advocaat om de 5 gerechtelijke jaren minstens 2 punten moet behalen voor deontologievormingen.

Vrijstelling

De stafhouder kan de advocaat om gegronde redenen vrijstellen van de permanente vorming. Nu wordt verduidelijkt dat de vrijstelling in principe voor 1 gerechtelijk jaar geldt. Ze kan wel hernieuwd worden. De stafhouder moet een lijst bijhouden met de verleende vrijstellingen. De raad van de Orde van Vlaamse Balies moet die kunnen inzien.

Overgedragen punten

Advocaten die in een gerechtelijk jaar meer dan 20 vormingspunten behalen, kunnen die - net als vroeger - overdragen. Ze mogen voortaan 40 punten overdragen (vroeger 32). De totale overdrachten zijn beperkt tot 40 punten (vroeger 48).

Te weinig punten

Advocaten die in een gerechtelijk jaar te weinig punten behalen, kunnen door hun stafhouder verplicht worden dat tekort in te halen binnen een welbepaalde periode.

Advocaten-stagiairs

Advocaten-stagiairs moeten geen permanente vorming volgen in het stagejaar waarin ze de beroepsopleiding volgen. Pas vanaf het tweede stagejaar moeten ze dus voldoen aan de permanente vormingsverplichting.

Elektronische permanente vormingen

Ook permanente vormingen langs elektronische weg, al dan niet via livestream of on demand, komen in aanmerking.

Puntenwaarde

De puntenwaarde van de verschillende permanente vormingsactiviteiten worden hier en daar aangepast.

Elektronische systemen

Als de Orde van Vlaamse Balies de organisator een elektronisch systeem voor de registratie van aanwezigheden ter beschikking stelt, moet de organisator dat gebruiken. Dezelfde gebruiksverplichting geldt ook voor de terbeschikkinggestelde elektronische systemen die aanwezigheidsattesten afleveren of rechtstreeks toevoegen aan de elektronische puntenkaart van de advocaat.

Erkende opleidingsinstelling

Een organisator van permanente vormingen kan erkend worden als opleidingsinstelling. Dit biedt heel wat voordelen. Een erkende opleidingsinstelling moet - gedurende de geldigheid van haar erkenning (drie jaar) - geen erkenningen voor haar vormingen aanvragen. Ze beslist zelf welke vormingsactiviteiten in aanmerking komen voor de permanente vorming. En voor hoeveel punten.

Organisatoren die een erkenning willen, moeten die aangetekend aanvragen bij de Orde van Vlaamse Balies via een specifiek invulformulier. Een toelichtende nota met onder meer de visie en strategie achter de opleidingen en de wijze waarop de kwaliteit wordt gewaarborgd, wordt toegevoegd. Voor elke aanvraag en elke eventuele verlenging betalen ze een dossierrecht van 750 euro.

Een erkende opleidingsinstelling moet wel tal van verplichtingen naleven. Ze moet bv. voorzien in een schriftelijke klachtenregeling, meewerken aan het systeem van de Orde om de kwaliteit van de vormingen te meten en de resultaten van de kwaliteitsmeting evalueren.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels rond de permanente vorming treden in werking op 1 november 2017. De puntenkaart 2016-2017 zal nog op de gebruikelijke wijze afgesloten worden. Het saldo van 'juridische' en 'niet-juridische' punten wordt na afsluiting omgezet naar een algemeen puntentotaal.

Bron: Reglement van 28 juni 2017 tot wijziging van Hoofdstuk II.3 Permanente vorming van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 31 juli 2017