Installateurs bewakingscamera's hebben vergunning nodig

Bedrijven die bewakingscamera's concipiëren, installeren, onderhouden of herstellen moeten voortaan een speciale vergunning hebben. De minister van Binnenlandse Zaken levert die af. Een nieuw besluit legt vast hoe de ondernemingen de vergunning kunnen aanvragen en welke stukken en documenten ze bij hun aanvraag moeten voegen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven met en bedrijven zonder exploitatiezetel in België.    

Betrouwbaar

Aanbieders van bewakingscamera's moeten voldoende betrouwbaar zijn. Om dat te garanderen wordt er voortaan gewerkt met een vergunningensysteem.

Een vergunning is alleen nodig wanneer het gaat om vaste of mobiele observatiesystemen om misdrijven tegen mensen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. Of om de openbare orde te handhaven. Het observatiesysteem moet beelden kunnen verzamelen, verwerken of bewaren.

Alleen ondernemingen die de betrouwbaarheidstoets doorstaan, kunnen een vergunning krijgen en mogen hun activiteiten van conceptie (intellectueel proces voor de materiële installatie van een correct functionerend camerasysteem), installatie, onderhoud en herstelling van bewakingscamera's aanbieden.

Vergunningsaanvraag

De onderneming voor camerasystemen vraagt haar vergunning aan bij de FOD Binnenlandse Zaken. Meer bepaald bij de directie Private Veiligheid van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. Ook wie zijn vergunning wil hernieuwen, moet bij diezelfde directie zijn.

Aanvragen moeten aangetekend verstuurd worden. Voor vernieuwingsaanvragen moet dat minstens zes maanden voor de afloop van de bestaande vergunning gebeuren.

Stukken en inlichtingen

Een bewakingscamerabedrijf moet bij zijn vergunningsaanvraag een aantal inlichtingen toevoegen. Het gaat onder meer om een aantal algemene zaken, zoals zijn ondernemingsnummer, zijn telefoonnummer en zijn e-mailadres.

Maar daarnaast moeten ook enkele documenten bijgevoegd worden. 

Een van die documenten is de verklaring op eer over de onderneming zelf. Met daarin de vermelding dat de onderneming in orde is met de sociale en fiscale wetgeving, niet doorgehaald of geschrapt is in de KBO, niet in staat van faillissement is, en - bij een rechtspersoon - niet veroordeeld is tot een correctionele straf.

De onderneming voegt ook een lijst van haar personeelsleden toe met hun naam, voornaam, rijksregisternummer en functie.

De vergunningsaanvraag bevat ook van elk (toekomstig) personeelslid een verklaring op eer. Aan de hand van de daar ingevulde gegevens kan men dan nagaan of de mensen die in het bewakingscamerabedrijf werken voldoen aan de wettelijk vastgelegde persoonsvoorwaarden. Zij mogen immers niet veroordeeld zijn tot een correctionele of criminele straf (behalve verkeersovertredingen), niet tegelijk lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, geen functie hebben in een gevangenis of niet werken als privédetective of als wapen- of munitiefabrikant of -handelaar. Ze mogen evenmin een activiteit uitoefenen die - in combinatie met hun functie in het camerabedrijf - een gevaar kan opleveren voor de in- of uitwendige veiligheid van het land of voor de openbare orde. En ze moeten onderdaan zijn van een EER-lidstaat of Zwitserland en daar ook hun hoofdverblijfplaats hebben.

Daarnaast moeten bij de aanvraag ook uittreksels uit het strafregister steken. Daaruit moet blijken dat er geen personeel werkt met een crimineel of correctioneel verleden. De uittreksels uit het strafregister mogen niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van indiening van de aanvraag. 

Per personeelslid moet ook een document toegevoegd worden waarin die instemt met het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

Andere toe te voegen gegevens zijn

een kopie van de bekwaamheidsattesten of certificaten waaruit blijkt dat de personeelsleden voldoen aan de gevraagde beroepsopleiding en beroepservaring;

de eventuele verworven competentiecertificaten;

een keuringsverslag waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de minimumvereisten op het vlak van personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen

Hernieuwingsaanvraag

Bij een hernieuwingsaanvraag bezorgt de onderneming dezelfde gegevens aan de Directie Private Veiligheid, maar dan uiteraard wel geactualiseerd. Ze voegt ook stukken toe die aantonen dat ze de activiteiten die ze opnieuw wil vergund zien ook echt heeft uitgeoefend in de loop van de twee vorige jaren.

Ondernemingen met exploitatiezetel buiten België

Ondernemingen zonder exploitatiezetel in België hebben twee keuzes.

Ofwel dienzen ze een vergunningsaanvraag in met daarbij dezelfde stukken en inlichtingen die ook verplicht zijn voor de ondernemingen die wel een exploitatiezetel in België hebben.

Ofwel kunnen ze per vereist element schriftelijke bewijsmiddelen indienen die aantonen dat de onderneming in het kader van haar activiteiten in een ander EER-land al gelijkwaardige waarborgen heeft verstrekt aan de overheid daar. Die overheid moet ze wel aanvaard hebben. Onze minister van Binnenlandse Zaken beoordeelt of de waarborgen die die overheid heeft aanvaard, wel degelijk gelijkwaardig zijn met de waarborgen die ons land vraagt.

Documenten die alleen van de betrokken onderneming uitgaan en niet vergezeld zijn van stukken van derden die de authenticiteit ervan bewijzen, zijn geen voldoende bewijs.

Beslissing

De onderneming krijgt een eensluidend verklaard afschrift van de beslissing over het al dan niet toekennen van de vergunning of de vernieuwing ervan.

Van haar kant moet ze elke wijziging aan haar naam, handelsbenaming, adres van de maatschappelijke zetel, bestuursleden, telefoonnummer en e-mailadres binnen 15 dagen melden aan de Directie Private Veiligheid.

Elektronisch

De minister van Binnenlandse Zaken kan beslissen dat bepaalde documenten of gegevens elektronisch moeten bezorgd worden. Of dat bepaalde gegevens zelfs helemaal niet meer moeten overgemaakt worden, omdat de administratie ze geautomatiseerd kan raadplegen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 12 november 2017 treedt in werking op 29 november 2017. De regels over de verplichte toevoeging van het keuringsverslag zijn voorlopig nog niet in werking. De minister moet die inwerkingtreding nog vastleggen.

Bron: Koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen, BS 29 november 2017

Zie ook:
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Camerawet van 21 maart 2007 (art. 2)