Ziekenfonds kan gemakkelijker onterecht betaalde uitkeringen terugvorderen bij overlijden

Ziekenfondsen krijgen voortaan de kans om uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald, gemakkelijker te recupereren.

Onterecht betaald

Ziekenfondsen hadden het vaak moeilijk om onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen bij het overlijden van een uitkeringsgerechtigde. De onterecht betaalde uitkering moest vaak worden verhaald op de erfgenamen. Of het ziekenfonds moest de zware procedure van de onbeheerde nalatenschap opstarten.

Daarom heeft een programmawet met ingang van 14 juli 2016 de wettelijke basis gecreëerd voor een nieuwe aanpak waarbij men, naar het voorbeeld van de pensioensector, uitkeringen die door een overlijden ten onrechte zijn uitbetaald gewoon van de bankrekening van de overledene kan halen.
Namelijk: 'De Koning bepaalt de modaliteiten van de terugvordering van de prestaties, waarvan het onverschuldigd karakter het gevolg is van het overlijden van de sociaal verzekerde, bij de financiële instelling waar de rekening geopend is op dewelke de prestaties worden betaald.'

Uitvoeringsbepalingen

Nu is ook het noodzakelijke uitvoeringsbesluit verschenen. Logischerwijs worden die uitvoeringsbepalingen ingeschreven in het uitvoeringsbesluit bij de Ziekteverzekeringswet.

Dit zijn de nieuwe modaliteiten:

De betalingen waarvan het onverschuldigd karakter het gevolg is van het overlijden van de sociaal verzekerde, worden door de financiële instellingen, die de begunstigden zijn van de prestaties van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, terugbetaald aan de verzekeringsinstellingen, overeenkomstig de modaliteiten te bepalen in een overeenkomst.

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de verzekeringsinstellingen en de kredietinstellingen waarvan de activiteit in België erkend is in toepassing van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.

De sociaal verzekerde laat de gekozen financiële instelling toe, alle onverschuldigde uitbetaalde bedragen aan de verzekeringsinstelling terug te betalen, door debitering van zijn bankrekening en binnen de grenzen vastgelegd in de conventie.

Deze machtiging blijft van kracht na het overlijden van de sociaal verzekerde.

In werking

Het uitvoerings-KB van 23 november 2017 treedt in werking op 11 december 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot wijziging van artikel 326, § 2, h, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 1 december 2017

Zie ook:
Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 11 PW)