Remgeld bij tandartsbezoek stijgt

Patiënten betalen vanaf 1 januari 2018 meer voor een tandartsbezoek. Dat is zo afgesproken in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen voor 2017-2018 en wordt nu in de regelgeving opgenomen.    

Hoger remgeld

Voor veel tandheelkundige verstrekkingen stijgt het remgeld op 1 januari 2018 met 0,5 euro. En dit bij patiënten zonder verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Als een patiënt al een verhoogd remgeld moet betalen omdat bij hem in de loop van het vorige kalenderjaar geen tandheelkundige verstrekking werd uitgevoerd in het kader van het mondzorgtraject, wordt dit verhoogd persoonlijk aandeel vanaf 1 januari 2018 bijkomend verhoogd met 0,50 euro bij patiënten zonder verhoogde verzekeringtegemoetkoming.

Die verhogingen van het remgeld gelden niet voor

verstrekkingen tot de 18de verjaardag (art. 5, §1 nomenclatuur);

preventieve behandelingen en zorg bij bijzondere noden (art. 5, §2 nomenclatuur);

extractie van een tand en wondhechting (art. 5, §2 nomenclatuur);

verstrekking 304555-304566 (behandeling en vulling van drie wortelkanalen van éénzelfde tand) en verstrekking 307016-307020 (extrabuccale radiografie van een onderkaakbeenhelft) (art. 5, §2 nomenclatuur);

bijkomend honorarium voor dringende technische verstrekkingen bij kinderen (art. 5, §4 nomenclatuur).

Bij de remgeldverhoging wordt rekening gehouden met de wettelijke plafonds van de remgelden voor tandheelkundige verstrekkingen. De verhoging van het remgeld van 0,50 euro wordt niet doorgevoerd indien het persoonlijk aandeel hierdoor meer dan 40% van het honorarium zou bedragen. Indien de verhoging met 0,50 euro geen problemen oplevert voor het wettelijk plafond, maar na die verhoging het wettelijk plafond wel wordt overschreden door de bijkomende verhoging met 0,50 euro in het kader van het mondzorgtraject wordt die bijkomende verhoging niet toegepast.

In het kader van het mondzorgtraject kan een verstrekking zowel binnen het mondzorgtraject als buiten het mondzorgtraject worden verleend. De terugbetaling voor beide is verschillend. Om dat verschil te behouden worden de verhogingen voor geen van beide situaties toegepast, indien ze zouden zorgen voor een overschrijding van het wettelijk plafond in één van beide situaties.

Indexering

De indexeringsregeling van de remgelden wordt uit het KB van 28 juni 2016 geschrapt.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 29 november 2017 treedt in werking op 1 januari 2018. De schrapping van de indexeringsregeling treedt retroactief in werking op 1 januari 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 29 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen, BS 7 december 2017

Zie ook:
Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018