Herwaardering in uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 worden een paar uitkeringen in de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen geherwaardeerd.

Moederschapsuitkering

De moederschapsuitkering is een forfaitair bedrag dat per week wordt betaald. Er wordt een herwaardering doorgevoerd met 1,7%. Daardoor stijgt het basisbedrag met ingang van 1 september 2017, namelijk van 340,52 euro tot 346,31 euro. Dat betekent dat de zelfstandige moeders vanaf dan 475,41 euro krijgen voor elke week moederschapsverlof.

De moederschapsrust is een rustperiode van twaalf of dertien weken (meerling) die bestaat uit een verplichte en een facultatieve periode:

Het verplichte deel telt drie weken waarin alle activiteiten volledig worden stopgezet: één week (7 dagen) prenatale rust (de week die voorafgaat aan de voorziene bevallingsdatum) en twee weken postnatale rust die volgen op de bevalling.

Het facultatieve deel telt negen weken (of tien weken in het geval van een meergeboorte), die men vóór of na de bevalling kan opnemen.

Hulp van derde

Wie als arbeidsongeschikte werknemer of zelfstandige hulp van een derde nodig heeft om bepaalde handelingen van het dagelijks leven uit te voeren, kan een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden aanvragen.
De arbeidsongeschikt erkende gerechtigde kan, vanaf de vierde maand van arbeidsongeschiktheid, aanspraak maken op die tegemoetkoming onder bepaalde voorwaarden.

Het dagbedrag wordt met ingang van 1 oktober 2017 opgetrokken tot 15,9152 euro (basisbedrag). Dat betekent dat men vanaf dan kan rekenen op een tegemoetkoming van 21,85 euro per dag. Het gaat om een herwaardering met 5%.

Tot slot noteren we ook een herwaardering met 1,7% van de forfaits in de primaire arbeidsongeschiktheidsregeling. Met ingang van 1 september 2017. Er is sprake van de uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid en de uitkering tijdens een periode van invaliditeit zonder stopzetting van de onderneming.

Bron: Koninklijk besluit van 29 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 7 december 2017