Zelfstandigen: minimumpensioenen voor volledige loopbaan opgetrokken

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan zijn gestegen met 0,7%. Het KB van 16 januari 2018 dat daarvoor zorgt in de pensioenregeling voor zelfstandigen, is in werking getreden op 1 januari 2018. Maar de tekst is pas op 14 februari verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De verhoging sluit bij een eerdere verhoging met 0,7% die werd doorgevoerd op 1 januari 2017. De Koning had immers de bevoegdheid gekregen om het percentage op te trekken, zonder dat dit percentage 10% kan overschrijden.

Die oefening resulteert dus in een totale verhoging met 1,4%. Daartoe heeft men een uitvoeringsbesluit gehanteerd dat bepaalt dat het percentage van 0,7% (bedoeld in artikel 131quater, eerste lid van de wet van 15 mei 1984) op 1,4% wordt gebracht vanaf 1 januari 2018. De verhoging is van toepassing op de betalingen vanaf januari 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 16 januari 2018 tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 14 februari 2018