Werkingsgebied eengemaakte griffies aangepast aan kantonhervorming

Vorig jaar is gestart met de samenvoeging van de griffies van een aantal vredegerechten, zodat verschillende vredegerechten voortaan met een eengemaakte griffie werken. Dat is onder meer gebeurd bij de vredegerechten van een aantal gerechtelijke kantons in Antwerpen en Brussel. De samensmelting van de griffies wordt nu lichtjes aangepast. Dat is nodig omdat op 1 mei 2018 de grootschalige hervorming van de gerechtelijke kantons gedeeltelijk in werking treedt.

Concreet is de eengemaakte 'griffie van de vredegerechten Antwerpen' bevoegd voor de vredegerechten van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende gerechtelijke kanton Antwerpen. Niet meer voor het negende kanton aangezien dat - bij de hervorming van de gerechtelijke kantons - is opgeheven.

Ook bij de eengemaakte griffies voor de gerechtelijke kantons Brussel verandert een en ander, omdat de kantonhervorming het aantal kantons in Brussel heeft verminderd. De 'griffie van de vredegerechten Brussel' is enkel nog verbonden aan de vredegerechten van het eerste en het tweede gerechtelijke kanton Brussel. De 'griffie van de vredegerechten Laken' is bevoegd voor de vredegerechten van het derde en vierde gerechtelijk kanton Brussel. Let wel. Deze eengemaakte griffie is wel voorzien, maar nog niet in werking.

Het nieuwe KB van 15 april 2018 treedt in werking op 1 mei 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 19 april 2018

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (Bijvoegsel, artikel 1)