Staatsveiligheid krijgt rechtstreekse toegang tot beelden en opgeslagen gegevens van politiecamera's

De nieuwe Camerawet geeft Staatsveiligheid en onze militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 25 mei uitdrukkelijk rechtstreekse toegang tot de beelden, de informatie en de persoonsgegevens die verzameld worden door de camera?s van de politiediensten. Toegang vragen is dus niet langer vereist. De politiediensten zullen ook geen controle uitoefenen op het bekijken van de beelden in real time door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Let op: er is nog een KB vereist met de precieze modaliteiten voor de toegang.

Rechtstreekse toegang

De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) kunnen eigen camera's gebruiken in het kader van observatie met technische middelen. Op basis van artikel 14 van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen VSSE en ADIV ook toegang vragen tot de beelden en informatie verzameld door andere openbare diensten, zoals de politiediensten.

Een rechtstreekse toegang tot de beelden opgeslagen in de politionele databanken is momenteel echter niet uitdrukkelijk voorzien voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Omdat dit heel wat operationele meerwaarde zou bieden, wordt de wet aangepast. De wetgever gaat zelfs nog een stap verder dan de loutere rechtstreekse toegang tot de camera's die de politiediensten gebruiken en de databanken waarin de verzamelde persoonsgegevens en informatie worden opgeslagen. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten hun opdrachten immers kunnen uitoefenen zonder iedere keer via de politie te moeten gaan. Bij een loutere rechtstreekse toegang zou de politie immers elke keer moeten tussenkomen om VSSE en ADIV het systeem te laten raadplegen, de correlaties in te stellen en/of de gegevens door de sturen.

Voorwaarden

De wet introduceert het principe van een rechtstreekse toegang voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten tot

de informatie en persoonsgegevens verzameld door camera?s die de politie wettelijk mag gebruiken conform de autorisatieprocedures bepaald voor zichtbaar cameragebruik of voor niet-zichtbaar gebruik in de Wet op het Politieambt (WPA). Dit omvat ook het bekijken van beelden in real time;

de informatie en persoonsgegevens verzameld door deze camera?s die verwerkt zijn in een politionele databank bedoeld in artikel 44/2 van de WPA.

Let wel: er is nog een KB vereist met de precieze modaliteiten van deze toegang. In het bijzonder over de registratie van de effectieve toegangen door de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Autonoom gebruik

De nieuwe artikelen regelen het autonoom gebruik van de opgesomde gegevens. In afwijking van de bepalingen in de WPA oefenen de politiediensten dus geen controle uit op het bekijken van de beelden in real time door de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Opleiding

De informatie en persoonsgegevens die afkomstig zijn van de politiecamera's kunnen - na anonimisering - worden gebruikt voor didactische en pedagogische doeleinden in het kader van de opleiding van de leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Toegang a posteriori

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun opdrachten, op gerichte wijze en na hun registratie, toegang nemen tot de informatie en persoonsgegevens van de politionele gegevensbanken. Maar dergelijke toegang moet per individueel geval worden gemotiveerd en moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een precieze opdracht. Een inlichtingenofficier moet zijn goedkeuring geven.

Na de eerste maand van bewerking wordt de toegang tot deze gegevens toegestaan door het diensthoofd of zijn gedelegeerde. De beslissing van het diensthoofd moet zo snel mogelijk aan het Vast Comité I worden meegedeeld. Die kan immers een exploitatieverbod opleggen als de wettelijke voorwaarden niet werden gerespecteerd.

Correleren met andere databanken

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen, in het belang van de uitoefening van hun opdrachten, de informatie en persoonsgegevens van de politionele gegevensbanken (artikel 44/2 §3, tweede lid 1° en 2° WPA) in correlatie brengen met

de gegevensbanken die voor hen beheerd worden of die voor hen rechtstreeks beschikbaar of toegankelijk zijn in het kader van hun opdrachten, of lijsten van personen die door hen zijn uitgewerkt in het kader van hun opdrachten;

vooraf bepaalde beoordelingscriteria.

Register geolokalisatie vaste politiecamera's

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen ook toegang krijgen tot het register met de geolokalisatie van de vaste camera's die door de politiediensten worden gebruikt. Dit laat hen toe om te weten welke camera of welk geheel van camera's hen kan helpen in een specifiek kader.

Tot slot zijn er ook nog een aantal wijzigingen met betrekking tot de observatie met technische middelen.

In werking: 25 mei 2018

Bron: Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 16 april 2018.