Failliete advocaat ambtshalve geschrapt van tableau

Vanaf 1 mei 2018 zijn de insolventieprocedures ook van toepassing op advocaten. Dat betekent dat ook zij bv. failliet kunnen verklaard worden of kunnen vragen om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen. De Orde van de Vlaamse Balies vult de Codex Deontologie voor Advocaten nu aan met een reeks regels die gelinkt zijn aan de insolventieprocedures. Ze bepalen onder meer wat een advocaat moet doen wanneer een insolventieprocedure op hem van toepassing is en wat er gebeurt wanneer hij failliet wordt verklaard.

Stafhouder verwittigen

Een advocaat die vanaf 1 mei 2018 zelf geconfronteerd wordt met een insolventieprocedure, moet onmiddellijk zijn stafhouder hiervan verwittigen. Hij bezorgt hem ook een kopie van alle relevante documenten. De advocaat doet hetzelfde wanneer de vennootschap waarbinnen hij zijn beroep uitoefent, te maken krijgt met insolventiemaatregelen.

Faillissement

Van zodra een advocaat failliet is verklaard wordt hij ambtshalve geschrapt van het tableau, de lijst van stagiairs of de EU-lijst met advocaten die hier hun beroep willen uitoefenen onder hun oorspronkelijke beroepstitel. En dit vanaf het moment dat het faillissementsvonnis is uitgesproken.

Ook wanneer een samenwerkingsverband van advocaten (behalve de netwerken) failliet is verklaard, worden de advocaten-vennoten vanaf het faillissementsvonnis van het tableau of de lijsten geschrapt. Hetzelfde gebeurt bij advocaten die lid zijn van een feitelijke vereniging die failliet is verklaard.

Hoger beroep of verzet bij de tuchtraad van beroep tegen de schrapping schorst de schrapping niet.

Nieuwe inschrijving

De faillietverklaarde advocaat kan onmiddellijk na zijn faillissement aan de raad van de Orde vragen om opnieuw ingeschreven te worden op het tableau of op de lijsten. Hij neemt rang op datum van de nieuwe inschrijving.

Insolventiefunctionarissen

Elk jaar stelt de stafhouder een lijst op van personen die door de rechtbank kunnen aangeduid worden als insolventiefunctionaris. Die insolventiefunctionarissen ondersteunen de gebruikelijke mandatarissen (zoals de gerechtsmandataris, de voorlopige bewindvoerder of de curator) bij de verschillende insolventieprocedures waarmee een advocaat kan geconfronteerd worden. Hij kan de hoofdmandataris hulp en bijstand bieden bij de technische aspecten van de beroepspraktijk en de deontologie van de advocaten.

Op de lijst met insolventiefunctionarissen vermeldt de stafhouder

de naam en professionele contactgegevens van de kandidaat;

de insolventieprocedures waarvoor hij zich kandidaat stelt;

de rechtsgebieden waarvoor zijn kandidatuur geldt.

De stafhouder maakt die lijst tegen 30 november over aan de Orde van de Vlaamse Balides, zodat die ze tegen 31 december kan neerleggen in het Centraal Register Solvabiliteit.

Advocaten die door de rechtbank effectief aangesteld worden als insolventiefunctionaris verwittigen hun stafhouder hiervan. Ze lichten de stafhouder ook in over de lopende insolventieprocedure lastens de advocaat of de vennootschap waarbinnen die zijn beroep uitoefent.

Inwerkingtreding

Het nieuwe reglement van 28 maart 2018 treedt in werking op 30 april 2018.

Bron: Reglement van 28 maart 2018 betreffende de advocaat en insolventie, BS 30 april 2018

Zie ook:
Wetboek van economisch recht (Boek XX)
Codex deontologie voor advocaten