Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te versterken. Het gaat om de tegenhanger van het vakantiegeld in het stelsel van de werknemers.

Voorwaarden

De premie van 59,40 euro voor een gezin en 47,50 euro voor een alleenstaande (bedragen voor mei 2018) is gekoppeld aan een leeftijds- en loopbaanvoorwaarde. Namelijk:

de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben, op 30 april van het betreffende jaar;

een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar aantonen.

De premie staat open voor wie in het pensioenstelsel van de zelfstandigen de effectieve uitbetaling geniet van een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot. Uiteraard voor zover men geen voordeligere pensioenbijslag geniet.

Dit zijn de basisbedragen (zoals omschreven in het KB van 8 mei 2018):

43,27 euro (voor de gerechtigde die de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, §1, eerste lid, 1°, van het KB nr. 72);

34,60 euro (voor de gerechtigde die de voorwaarden vervult beoogd in artikel 9, §1, eerste lid, 2°, van het KB nr. 72, en voor de gerechtigde op een overlevingspensioen of een pensioen van uit de echtgescheiden echtgenoot).

Die basisbedragen worden uiteraard geïndexeerd en aangepast.

Modaliteiten

Dit zijn de verdere modaliteiten (zoals omschreven in het KB van 8 mei 2018):

1/ De forfaitaire jaarlijkse welvaartspremie wordt in de maand mei toegekend aan de gerechtigde op een rust- en/of overlevingspensioen en/of op een pensioen van uit de echtgescheiden echtgenoot in de regeling van de zelfstandigen, met uitzondering van een onvoorwaardelijk pensioen.

2/ De loopbaanvereiste wordt vastgesteld hetzij in hoofde van de gerechtigde, hetzij in hoofde van de overleden echtgenoot of de ex-echtgenoot, naar gelang van het geval, hetzij in hoofde van beide echtgenoten samen.

3/ De premie kan pas toegekend worden wanneer minstens één pensioen als zelfstandige uitbetaald wordt op 30 april van het beschouwde jaar.

4/ De gerechtigden op een pensioenbijslag (twee derde van een volledige loopbaan) worden uitgesloten.

5/ De premie wordt niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de artikelen 108 en 109 van het Algemeen reglement op het pensioen voor zelfstandigen en artikel 52 van het Algemeen reglement op het werknemerspensioen (begrenzing bij voordelen uit verschillende pensioenregelingen).

In 2018 zouden meer dan 122.000 gepensioneerde zelfstandigen genieten van een welvaartspremie.

In werking

Het KB van 8 mei 2018 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2018.

Begin dit jaar lag een eerdere versie van de tekst op tafel. Maar de ontwerptekst werd aangepast om de creatie van een nieuwe pensioenval te voorkomen. Dat is een bruto verhoging die tot een verlaging van het netto uitbetaalde pensioen leidt. Het artikel dat bepaalde dat op de premie fiscale en sociale inhoudingen gebeuren, werd geschrapt.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot invoering van een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen, BS 30 mei 2018