Reizigers beter beschermd bij insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het insolvabiliteitsrisico dekt. De precieze verzekeringsregels zijn nu vastgelegd in een nieuw besluit.

Verhoogde reizigersbescherming

Op 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor de bescherming van reizigers.

Reisprofessionals - organisatoren of doorverkopers van pakketreizen en afzonderlijke reisdiensten en professionals die gekoppelde reisarrangementen vergemakkelijken - moeten de reizigers beschermen tegen hun insolventie. Dit staat in de nieuwe wet van 21 november 2017.

Verzekering

De zekerheid die de reisprofessionals aan de reizigers moeten bieden in geval van insolvabiliteit neemt de vorm aan van een verzekering. Een verzekering was vroeger ook al verplicht, maar nu wordt het toepassingsgebied dus flink uitgebreid tot nieuwe groepen van reisprofessionals.

Meldingsplicht

Aan de verzekeringsvoorwaarden verandert er weinig. Nieuw is wel dat de verzekeraar - van zodra een reisprofessioneel een insolvabiliteitsverzekering bij hem heeft afgesloten - dit onmiddellijk moet melden aan het nieuw centraal contactpunt. Daar kunnen reizigers dan nakijken of de reisprofessioneel waarmee ze in zee willen gaan wel effectief beschikt over een verzekering tegen financieel onvermogen. Het omgekeerde geldt ook: van zodra er een einde komt aan de dekking (bv. wegens schorsing van de dekking of opzegging of nietigverklaring van de overeerkomst) moet de verzekeraar het contactpunt hiervan onmiddellijk inlichten. Doe hij dat niet, dan blijft de dekking gelden tot op het moment van de verwittiging.

Uitgebreidere verzekeringsprestaties

De verzekeringsprestaties blijven grotendeels dezelfde. Toch zijn er enkele nieuwigheden.

Voortaan is expliciet vastgelegd dat de reiziger van de verzekeringsdekking geniet van zodra hij een reisovereenkomst afsluit met een professioneel die op dat moment een geldige verzekering in geval van insolventie heeft.

De verplichtingen van de verzekeraar breiden uit. Bij een schadegeval moet hij onmiddellijk praktische informatie bezorgen aan de reizigers, zodat die heel eenvoudig hun rechten op terugbetaling of repatriëring kunnen uitoefenen. Die informatie moet onder meer makkelijk toegankelijk zijn op de website van de verzekeraar. Hij brengt het centraal contactpunt op de hoogte van de rechtstreekse link naar de betrokken webpagina.

De verzekeringsovereenkomst moet vier soorten dekkingen verlenen:

verderzetting van de reis, indien mogelijk;

terugbetaling van de bedragen die de reiziger al heeft betaald bij het sluiten van de reisovereenkomst;

terugbetaling van de bedragen van de reisdiensten die door de insolventie niet meer kunnen doorgaan;

repatriëring van de reizigers, als al gestart is met de uitvoering van de reisovereenkomst en mits zij voorziet in vervoer van de reiziger. In afwachting van de repatriëring staat de verzekeraar ook in voor de accommodatie van de reiziger.

Het is de verzekeraar die beslist over de meest aangewezen tussenkomst.

Bij de teruggave van de betaalde bedragen valt op dat de verzekering niet mag voorzien in een schadevergoeding of een vrijstelling ten laste van de begunstigde. En er mogen in geen geval kosten aangerekend worden aan de reiziger voor de afhandeling van het schadegeval.

De terugbetaling moet bovendien gebeuren zonder onnodige vertraging. De verzekeraar mag de reiziger geen documenten, bewijsstukken of verklaringen vragen als die niet echt nodig zijn om het schadegeval af te handelen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 29 mei 2018 treedt in werking op 1 juli 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, BS 11 juni 2018

Zie ook:
Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten