Grotere geschenken vrijgesteld van sociale bijdragen

Geeft u uw werknemers voor Kerstmis, Sinterklaas of bij hun huwelijk soms geschenken die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen? Voortaan kunt u op hogere bedragen rekenen.

Als werkgever kunt u uw werknemers naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, huwelijk of het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning geschenken geven die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Het kan daarbij gaan om geschenken in natura, in geld of in de vorm van geschenkencheques.

Die geschenken worden niet als loon beschouwd als ze, naargelang van de gebeurtenis, niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Ze zijn dan vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. De grensbedragen stijgen vanaf 1 januari 2017.

Wat zijn de bedragen?

Vanaf 1 januari 2017 zijn de volgende bedragen vrijgesteld van sociale bijdragen als ze worden aangeboden naar aanleiding van:

Sinterklaas- Kerstmis- of Nieuwjaarfeesten: 40 euro per werknemer en 40 euro per kind ten laste (in plaats van 35 euro);

een eervolle onderscheiding (ereteken van de arbeid): 120 euro (in plaats van 105 euro);

een huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: 245 euro (in plaats van 200 euro).

een pensionering: per volledig dienstjaar: 40 euro (in plaats van 35 euro);met een minimum van: 120 euro (in plaats van 105 euro);en een maximum van: 1000 euro (in plaats van 875 euro).

Er werd al lang naar uitgekeken...

De indexering van deze bedragen vloeit voort uit een intentieverklaring die de sociale partners al op 21 oktober 2011 hadden afgelegd in het beheerscomité van de RSZ. Deze intentieverklaring moest worden uitgevoerd in een interprofessioneel akkoord... dat op zich liet wachten en dat de sociale partners uiteindelijk voor de periode 2017-2018 hebben gesloten. Vandaar dat de verhoging op 1 januari 2017 in werking is getreden.

De fiscale harmonisatie zal wellicht niet lang meer op zich laten wachten.

In diezelfde context werd op diezelfde datum ook het vrijgesteld bedrag van de vakbondspremie opgetrokken (145 euro in plaats van 135 euro).

Bron: Koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 6 juli 2018