Overdrachtsregels bij appartementsmede-eigendom lichtjes aangepast (art. 173 en 174 DB burgerlijk recht)

Het nieuwe appartementrecht brengt enkele kleine veranderingen aan de regels voor de eigendomsoverdracht van de kavels.

Informatieplicht

Voortaan geldt er voor alle rechtshandelingen die het eigendomsstatuut van een kavel wijzigen eenzelfde informatieplicht. De informatieplicht is dus niet alleen van toepassing op rechtshandelingen tot overdracht van het eigendomsrecht maar ook op rechtshandelingen tot aanwijzing van het eigendomsrecht, de zgn. handelingen met een declaratief karakter (zoals bv. een akte van verdeling of een dadingsovereenkomst). In beide gevallen is de informatiebehoefte van de intredende mede-eigenaar immers even groot.

De informatieplicht wordt trouwens licht uitgebreid, om de financiële informatie zo transparant mogelijk te maken.

Invordering lasten

De notaris moet bij het verlijden van de authentieke akte de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten - inclusief de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingen -afhouden. Hetzelfde dient te gebeuren met de kosten voor de na te leven informatieverplichtingen.

De uittredende mede-eigenaar kan deze achterstallen of kosten wel betwisten. De notaris meldt die betwisting aangetekend binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte aan de syndicus. En als die niet binnen twintig werkdagen na de aangetekende zending kennis geeft van een bewarend of uitvoerend beslag, kan de notaris rechtsgeldig de achterstallen aan de uittredende mede-eigenaar betalen.

Inwerkingtreding

De nieuw regels treden in werking op 1 januari 2019.

Bron: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018 (art. 173, 174 en 179 DB burgerlijk recht)

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 577?11 en 577?11/1)