Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan.

Er komt een aparte tariefregeling voor ambulante verkooppunten of handelsgalerijen en voor ambulante uitbatingspunten. Dat zijn verkooppunten, handelsgalerijen en uitbatingspunten zonder vaste plaats en heen en weer trekkend, zoals bv. op markten, braderieën, in kramen, langs deuren. Het tarief wordt berekend op basis van het oppervlakte van het kraam, ongeacht het aantal openingsdagen. De toepasselijke tarieven zijn dezelfde als de tarieven voor de verkooppunten en handelsgalerijen en in uitbatingspunten gebruikt voor promotie, verkoop of verhuur van goederen en diensten.

Ook de regels voor de billijke vergoeding die werkgevers betalen voor muziek op de arbeidsplaats worden aangepast. In zijn aangifte vermeldt de werkgever voortaan het aantal VTE werknemers zoals blijkt uit de sociale balans op 31 december van het jaar N-1. Als hij kan aantonen dat dit aantal niet overeenstemt met het effectieve aantal VTE ten aanzien van wie muziek wordt afgespeeld, moet hij op afdoende wijze het effectief aantal VTE ten aanzien van wie muziek wordt afgespeeld staven. De tarieven blijven ongewijzigd in geval de werkgever het aantal VTE's opgeeft op basis van de sociale balans, ze verhogen met 25% als hij zelf het aantal VTE's bewijst ten aanzien van wie muziek wordt afgespeeld.

Andere belangrijke wijziging zijn de aparte tariefberekeningen voor werkgevers die actief zijn in het goederentransport, het taxivervoer of de gezondheidssector. Werkgevers vermelden in hun aangifte of ze van die regeling willen gebruikmaken.

Voor de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen in verkooppunten en handelsgalerijen en in uitbatingspunten voor promotie, verkoop en verhuur van goederen en diensten zijn er geen aparte tarieven meer. De tarieven voor - al naargelang van het geval - tijdelijke binnenactiviteiten of tijdelijke activiteiten in open lucht zijn voortaan van toepassing.

Het tarief voor ambulante horeca-inrichtingen wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het kraam. Nu is vastgelegd hoe die berekend wordt: het aantal lopende meters van de toog van het kraam maal 5 meter.

Het nieuwe KB van 8 juli 2018 is in werking getreden op 22 juli 2018. Twee uitzonderingen evenwel:

de nieuwe tarifering voor de tijdelijke openbare uitvoering van fonogrammen in verkooppunten en handelsgalerijen en in uitbatingspunten geldt al sinds 1 januari 2018. Wel alleen maar voor zover ze geen verhoging van de verschuldigde vergoeding met zich meebrengt;

de nieuwe regels voor muziek op de arbeidsplaats gelden vanaf 1 augustus 2018. De eventuele verhoging met 25% wordt in 2018 maar verhoudingsgewijs toegepast.

Bron: Koninklijk besluit van 8 juli 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep, BS 12 juli 2018