Politie kan woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner (art. 4 Verzamelwet Politie)

Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat de situatie zeer ernstig is, dat het leven of de lichamelijke integriteit van mensen in gevaar is en dat er geen enkele andere manier bestaat om het gevaar af te wenden.

Dat er geen toestemming meer nodig is, maakt het voor de politie een pak eenvoudiger om op te treden bij grote rampen of aanslagen. Snelheid is op zo'n momenten immers cruciaal om levens te redden.

WPA

Via de Verzamelwet Politie van 19 juli 2018 wordt artikel 27 van de Wet op het Politieambt aangepast: 'Onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning, kunnen de politieambtenaren, bij het uitoefenen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, bij ernstig en nakend gevaar voor rampen, onheil of schadegevallen of wanneer het leven of de lichamelijke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd, zowel s'nachts als overdag gebouwen, bijgebouwen en vervoermiddelen doorzoeken

op verzoek van de persoon die het werkelijk genot heeft van een niet voor het publiek toegankelijke plaats of mits toestemming van die persoon;

wanneer het hun op die plaats gemelde gevaar een uitermate ernstig en ophanden zijnde karakter vertoont dat het leven of de lichamelijke integriteit van personen bedreigt en op geen andere wijze kan worden afgewend?.

Noodplanning

Uiteraard is in noodsituaties de noodplanning van toepassing. Die reglementering bepaalt de taakverdeling tussen de disciplines: D1 - Hulpverleningsoperaties, D2 - Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, D3 - politie van de plaats van de noodsituatie, D4 - logistieke steun en D5 - informatie. In de parlementaire voorbereiding van de Verzamelwet wordt het belang van dit takenpakket en de samenwerking tussen de verschillende disciplines herhaald. Met in het bijzonder aandacht voor de taken van de politiediensten in noodsituaties. Ze zijn belast met

het handhaven en herstellen van de openbare orde;

het vrijhouden van de toegangs- en evacuatiewegen en, in voorkomend geval, het begeleiden van de hulpdiensten en de middelen naar de plaats van de gebeurtenis;

het installeren, het fysisch afbakenen, het signaleren en het bewaken van de perimeters alsook het verzekeren van de toegangscontrole aan de interventiezones;

het uitvoeren van de evacuatie van de bevolking en het toezien op het schuilen;

het identificeren van de overledenen;

het verlenen van bijstand aan het gerechtelijk onderzoek.

Politionele interventie buiten dit reglementaire kader moet worden vermeden. Er moet steeds rekening worden gehouden met de bijzondere wetgeving noodplanning. Het nieuwe artikel 27 WPA m.b.t. betreden van private plaatsen in noodsituaties geldt 'onverminderd de bepalingen betreffende de noodplanning'.

In werking

31 augustus 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Wet van 19 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen, BS 21 augustus 2018 (art. 4 Verzamelwet Politie)