Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf jaar nadat de wetgever ?gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken? heeft gecategoriseerd als overtredingen van de tweede graad, werd op 31 augustus 2018 eindelijk het uitvoeringsKB gepubliceerd.

Overtredingen van de Wegverkeerswet vormen normaal gezien overtredingen van de eerste graad die bestraft worden met een onmiddellijke inning van 58 euro. Maar via KB kunnen bepaalde inbreuken geherkwalificeerd worden als overtredingen van tweede, derde of vierde graad waarop zwaardere straffen staan.

Hercategorisering als tweede graad

De Wegverkeerswet bevat de criteria waarmee moet worden rekening gehouden bij die hercategorisering. Zo kunnen overtredingen slechts worden aangewezen als overtredingen van de tweede graad wanneer ze de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen of als er onrechtmatig gebruikt wordt gemaakt van de parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap.

In 2013 heeft de wetgever evenwel een derde criterium toegevoegd: ook 'gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken' kunnen als tweedegraadsovertreding worden gecategoriseerd. Bedoeling was om onder meer bestuurders die knoeiden met hun kentekenplaat om strafvervolging te ontlopen, harder aan te pakken. Maar de voorbije 5 jaar kwam het nooit tot een uitvoeringsbesluit.

Voor welke 'gedragingen inzake inschrijving'?

Tot nu. De federale regering heeft dan toch beslist om uitvoering te geven aan de wet van 8 juli 2013.

Het KB van 27 april 2018 geeft aan welke gedragingen inzake de inschrijving van voertuigen voortaan als tweedegraadsovertreding worden gecategoriseerd en waarop dus zwaardere sancties staan. Het gaat - zoals verwacht - over rondrijden met een niet-ingeschreven voertuigen en rondrijden met een onleesbare of verkeerde kentekenplaat.

Of meer specifiek

met betrekking tot het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen: een voertuig in het verkeer te hebben gebracht dat niet is ingeschreven of dat niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend; voor een persoon die in België verblijft, een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder het in het repertorium van de voertuigen, zoals bedoeld in artikel 6 van het besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, te hebben ingeschreven, zelfs als dit voertuig al in het buitenland was ingeschreven; voor een persoon die in het buitenland verblijft, een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder het te hebben ingeschreven in een lidstaat van de Europese Unie of in een Staat die partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer, of zonder dit voertuig te hebben voorzien van de kentekenplaten die door de wetgeving van de Staat waar het voertuig is ingeschreven, zijn voorgeschreven;een voertuig met een tijdelijke inschrijving in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd; een voertuig in het verkeer te hebben gebracht met een kentekenplaat waarvan het inschrijvingsnummer, de reliëfstempel of de metalen plaat, werd veranderd een voertuig in het verkeer te hebben gebracht zonder de voorwaarden voor de plaatsing en de reproductie van de kentekenplaat te hebben nageleefd;

met betrekking tot het KB van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens een voertuig met een "proefrittenplaat" in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd;een voertuig met een "handelaarsplaat" in het verkeer te hebben gebracht zonder de voor deze inschrijving opgelegde voorwaarden te hebben nageleefd;de inschrijvingsbewijzen "proefritten" of "handelaar" niet te hebben vertoond op een vordering van een ambtenaar of beambte bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.

In elk van deze gevallen bemoeilijkt de bestuurder de identificatie van het voertuig.

Bestraffing

Aan overtredingen van de tweede graad hangt een onmiddellijke inning van 116 euro vast. Komt de overtreding voor de rechter, dan kan die een geldboete van 160 tot 2000 euro opleggen (20 tot 250 euro, vermenigvuldigd met de opdeciemen - op dit moment betekent dit: maal 8). De rechter kan de boete verdubbelen bij herhaling van de feiten binnen de 3 jaar én hij kan een verval van het recht tot sturen uitspreken.

In werking: 1 oktober 2018

Bron: Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31 augustus 2018.