Erfovereenkomsten vermeld in centraal register testamenten

Sedert 1 september 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden een erfovereenkomst afsluiten. Een dergelijke erfovereenkomst heeft een belangrijke invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom dat er ook publiciteit moet aan gegeven worden. En dat gebeurt via vermelding in het centraal register van testamenten.

Verplichte vermelding

In het centraal register van testamenten worden voortaan ook de erfovereenkomsten ingeschreven. En dus niet alleen de testamenten, de huwelijksovereenkomsten en erfstellingen, en de verklaringen van behoud.

Te vermelden gegevens

Zowel van de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, als van de partijen die bij de erfovereenkomst betrokken zijn, komen een aantal gegevens in het register. Het gaat om hun naam en voornaam, hun identificatienummer, hun geboortedatum en -plaats en hun adres (of opgegeven woonplaats).

Uiteraard wordt in het register ook vermeld dat er een erfovereenkomst is opgemaakt en de datum daarvan. Ook de notaris die de akte heeft verleden of in bewaring heeft genomen, wordt geïdentificeerd.

Toegangsregeling

De toegangsregeling tot het centraal register wordt aangepast. Hierbij wordt rekening gehouden met de erfovereenkomsten.

Iedereen van wie gegevens zijn opgenomen in het register heeft toegang tot de gegevens over zichzelf en tot de gegevens van de akte. De partijen bij een erfovereenkomst hebben ook toegang tot de gegevens van de toekomstige erflater.

Notarissen hebben toegang tot de gegevens van de akten die ze zelf in het register hebben ingeschreven.

Notarissen die een nieuwe schenking, een nieuwe erfovereenkomst of een nieuwe uiterste wilsbeschikking opmaken voor dezelfde toekomstige erflater, krijgen ook toegang tot het register. Wel enkel maar tot de gegevens over de eventuele erfovereenkomsten die al eerder zijn opgemaakt in het raam van de toekomstige nalatenschap van de toekomstige erflater.

De vermoedelijke erfgenamen in rechte neerdalende lijn van de partij bij de erfovereenkomst hebben toegang tot de gegevens die op deze partij betrekking hebben, als die partij overlijdt vóór de toekomstige erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft. Die toegang wordt gegeven omdat de erfgenamen van de partij bij een erfovereenkomst ook gehouden zijn door deze erfovereenkomst. Het is belangrijk dat zij er kennis kunnen van nemen, ook tijdens het leven van de toekomstige erflater dus. De toegang verloopt via tussenkomst van een notaris. Die gaat eerst na of zij wel degelijk erfgenamen in rechte neerdalende lijn zijn en dus gerechtigd zijn op informatie. De keuze van de notaris is vrij. Het is de notaris die het register raadpleegt.

Na overlijden van de toekomstig erflater op wiens nalatenschap de erfovereenkomst betrekking heeft, kan iedereen toegang krijgen tot de gegevens uit het centraal register. Mits voorlegging van een uittreksel uit de overlijdensakte of een ander document waaruit het overlijden blijkt. De gegevens van de partijen bij de erfovereenkomst worden niet weergegeven, aangezien zij nog in leven zijn en hun gegevens nog beschermd moeten worden.

Raadpleging

De gegevens in het register worden geraadpleegd bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, via een daar ontwikkelde toepassing. Raadpleging gebeurt via een authentificatiemodule van de elektronische identiteitskaart of een ander systeem met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

Het raadplegingsverzoek bevat:

de gegevens van de verzoeker, met vermelding van zijn identificatienummer tenzij het gaat om een notaris;

de datum van het verzoek;

de gegevens van de persoon die het voorwerp is van de opzoeking. Meer concreet zijn naam en zijn identificatienummer of geboortedatum en -plaats).

Kosten

De kostenregeling voor inschrijving van gegevens in het centraal register van testamenten wordt aangepast. Voor elke inschrijving wordt per persoon 15 euro aangerekend, met - en dit is nieuw - een maximum van 60 euro in totaal.

Niet alle erfovereenkomsten

Tot slot nog dit. Niet alle erfovereenkomsten moeten vermeld worden in het centraal register. Erfovereenkomsten onder bezwarende en bijzondere titel moeten niet in het register komen (art. 1100/1, §4 B.W.).

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB 17 augustus 2018 is in werking getreden op 1 september 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten, met betrekking tot de erfovereenkomsten, BS 31 augustus 2018

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek, art. 1100/1 e.v.