Van wonen, naar wonen mét kantoor of zaak. Vergunningsplicht of niet?

Als u de bestemming van een gebouw of constructie wil wijzigen ? ook al is dat maar gedeeltelijk -, hebt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Maar als het gebouw bestemd is voor wonen en u er een functie wil in onderbrengen die complementair is aan het wonen, hoeft u geen vergunning aan te vragen. Onder voorwaarden.
De Vlaamse regering versoepelt die voorwaarden.

U hebt geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig als u in een woongebouw functies gaat uitoefenen die complementair zijn aan het wonen. Zoals: een kapperszaak, een restaurant, een advocatenkantoor of een notarispraktijk.

Om de vrijstelling van vergunning te genieten, moet uw dossier wel aan 4 voorwaarden voldoen:

het woongebouw moet gelegen zijn in woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;

het wonen blijft de hoofdfunctie van het gebouw;

de complementaire functie neemt minder vloerruimte in dan de woonfunctie en beslaat ten hoogste 100 m²; en

de complementaire functie mag niet strijdig zijn met de voorschriften van de stedenbouwkundige verordeningen, bouwververordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.

Het is die laatste voorwaarde die nu versoepeld wordt.

De vergunningverlenende overheid moet alleen nog rekening houden met tegenstrijdige voorschriften in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; dus niet meer met die in provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Bij de plannen van aanleg tellen alleen nog de bijzondere plannen van aanleg.
En wat de verkavelings- en omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden betreft, moet er alleen nog gekeken worden naar de voorschriften in vergunningen van minder dan 15 jaar oud.

De regering meent immers dat provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, net als de oude algemene plannen van aanleg, te vaag zijn. Het is vanaf nu aan de gemeente om te bepalen welke functies die al dan niet wil toelaten in woongebied. En wat de verkavelingen betreft, volgt de regering de decreetgever, die eerder al toeliet om af te wijken van oude verkavelingsvoorschriften.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 22 november 2018.

Bron: 28 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage, BS 12 november 2018 (art. 1).

Zie ook:
Functiewijzigingsbesluit.