Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2019 gekend

Het KB van 19 december 2018 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2019.
Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 107 g/km. Voor dieselwagens stijgt hij tot 88 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot wordt gebruikt bij de berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Formule

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen berekend als volgt (art. 36, § 2, lid 1, WIB 1992): cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage.

Cataloguswaarde

Onder 'cataloguswaarde' wordt verstaan: de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde van de wagen daalt per 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van zijn eerste inschrijving, met 6%. Een begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand. De vermindering kan maximaal 30% zijn. Dus wanneer de wagen meer dan 60 maanden (= meer dan 5 jaar) oud is, daalt de cataloguswaarde niet meer.
Deze 'ouderdomscorrectie' geldt zowel voor nieuw aangekochte wagens als voor tweedehandswagens.

CO2-percentage

Het CO2-percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de wagen.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Voor voertuigen met een hogere CO2-uitstoot dan de referentie-uitstoot komt daar 0,1% bij per extra gram CO2, tot maximum 18%.
Voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot gaat daar 0,1% af per gram CO2 onder de CO2-referentiewaarde, tot minimum 4%.

Als de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geen gegevens bezit over de CO2-uitstoot van een wagentype, dan gaat de wetgever ervan uit dat de uitstoot 205 g/km bedraagt voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, of 195 g/km voor een wagen met dieselmotor.

Referentie-CO2-uitstoot voor 2019

De referentie-CO2-uitstoot wordt jaarlijks vastgesteld zoals in de volgende tabel is aangegeven (art. 18, § 3, punt 9., KB/WIB 1992): Referentie-CO2-uitstoot Kalenderjaar Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor Voertuigen met dieselmotor 2019 107 g/km 88 g/km 2018 105 g/km 86 g/km 2017 105 g/km 87 g/km 2016 107 g/km 89 g/km 2015 110 g/km 91 g/km 2014 112 g/km 93 g/km 2013 116 g/km 95 g/km 2012 115 g/km 95 g/km

Geen herberekening meer nodig

Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk, ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.
Voor 2019 is dat de periode van 1 oktober 2017 tot 30 september 2018.
Zo is de nieuwe referentie-CO2-uitstoot al bekend bij het begin van het jaar en is er geen herberekening voor de eerste maanden van het jaar nodig.
De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van alle wagens die het voorbije jaar als nieuw zijn ingeschreven.

Minimum 1.310 euro

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfswagen bedraagt voor 2019 altijd minstens 1.310 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2019).

Als het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan en de werknemer een bijdrage moet betalen aan zijn werkgever, wordt die bijdrage in mindering gebracht van het geraamde voordeel.

In werking

Het KB van 19 december 2018 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen van alle aard.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 1992, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 27 december 2018.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 18, § 3, 9°)
- FOD Financiën. Stafdienst Beleidsexpertise-en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019, BS 31 juli 2018.
- Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992 (WIB 1992) (art. 36, § 2, lid 1 en art. 65)
- Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 19 december 2017.