Elektronische lijst met notarissen

De Nationale Kamer van notarissen stelt een elektronische lijst op van alle notarissen-titularis, kandidaat-notarissen, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers. Ze werkt die lijst permanent bij. De lijst is in principe publiek, behalve de gegevens over de kandidaat-notarissen. Maar opgelet: hoewel het gaat om een publieke lijst, zijn een aantal gegevens van de andere categorieën notarissen evenmin openbaar.

De elektronische lijst is onder meer belangrijk voor het grote publiek. Via die lijst kan men immers nagaan of iemand die zich uitgeeft als notaris ook wel effectief notaris is, en dus bijvoorbeeld authentieke akten mag ondertekenen.

Op de lijst staan identificatiegegevens van de notaris, gegevens over zijn beroepshoedanigheid, gegevens over het notariskantoor en contactgegevens.

Bij de identificatiegegevens gaat het onder meer om de naam, de voornamen, het geslacht, de geboortedatum, de overlijdensdatum en de taalrol.

Bij de informatie over de beroepshoedanigheid wordt onder meer melding gemaakt van het statuut van notaris, ere-notaris of kandidaat-notaris, de begin- en einddatum van het notarieel ambt en van de onderbrekingsperiodes, de datum van het benoemings- en ontslagbesluit en de bekendmaking ervan, en de datum van de beslissing tot schorsing of afzetting. Ook de chronologische lijst van de notarissen die de minuten houden van een of meer notarissen wordt vermeld op de elektronische lijst.

Bij de gegevens over het notariskantoor gaat het onder meer om het adres en de contactgegevens van het kantoor, het nummer van de notaris of van de vennootschap bij de Kruispuntbank van ondernemingen en het intern identificatienummer van de notariskantoren.

Het nieuwe besluit legt ook vast bij welke bronnen de Nationale Kamer de gegevens kan opvragen. En wie toegang heeft tot de gegevens die niet openbaar zijn. In principe zijn die gegevens enkel toegankelijk voor de Nationale Kamer zelf of voor specifiek aangeduide instanties (onder strikte voorwaarden FOD Justitie, kamer van notarissen en Fednot).

Men kan in de lijst zoeken op naam van de notaris of het kantoor, of op basis van de gemeente van het kantoor. Bepaalde instanties kunnen opzoekingen doen via het rijksregisternummer of op basis van het interne identificatienummer van het notariskantoor.

De nieuwe regels treden in werking op 18 januari 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van de persoonsgegevens die voorkomen op de elektronische lijst van de kandidaat-notarissen, notarissen-titularis, geassocieerde notarissen en plaatsvervangers bedoeld in artikel 91, eerste lid, 12° van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 189, v) tot vii), 195 en 196 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 8 januari 2019