Adoptanten krijgen originele documenten over herkomst geadopteerde terug na erkenning buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit (FCA) moet de originele documenten die de adoptanten haar hebben bezorgd met het oog op de erkenning van een buitenlandse adoptie aan hen teruggeven. Dat gebeurt na de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing. De FCA - die beslist over de erkenning - mag de originelen niet zelf bewaren.

Het gaat concreet om twee documenten over de niet in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven geadopteerde: het bewijs van nationaliteit en het bewijs van de gewone verblijfplaats. De originelen hiervan moeten dus terug naar de adoptanten gaan.

Deze verplichte teruggave wordt ingeschreven in het besluit van 2017 over de verzameling en de bewaring van gegevens over de herkomst van de geadopteerde.

Het nieuwe KB van 29 september 2019 treedt in werking op 26 oktober 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 29 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde, BS 16 oktober 2019

Zie ook:
. Koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek, BS 15 februari 2019
. Burgerlijk Wetboek (art. 365-4, §2, tweede lid)